ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ SI CREAȚIE CĂLĂRAŞI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, A POSTULUI VACANT DE CONDUCERE, CONTRACTUAL, ASTFEL :

 1. – Director adjunct grad II (S) – 1 post

Concursul se va desfașura la sediul instituției din Municipiul Călărași, Jud. Călărași, Str. 1 Decembrie 1918 nr.1, după următorul calendar:

 • Selecția dosarelor de concurs va avea loc în perioada 16 – 17.07.2019.
 • probă scrisă în data de: 22.07.2019 ora 10:00 şi
 • interviul în data de: 25.07.2019 ora 10:00
  Condiții generale de ocupare a postului:
  Condiții generale: pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
  a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exercițiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiții de vechime: – vechime în munca minimum 15 ani
  – vechime pe studii superioare minimum 4 ani.
  Condiţii specifice de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice
 • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel „cunoştinţe de bază”, dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii
 • cunoştinţe de limba engleză, dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii
 • experiența în funcții de conducere, minimum 3 ani, dovedită pe baza unor documente care să ateste deținerea competenţelor respective emise în condiţiile legii
  experiență în activitatea de achiziții publice, dovedită cu documente care să ateste deținerea competențelor respective, sau cunoștințe dovedite pe baza unor documente emise în condițiile legii.
  Dosarul de concurs va conține documentele prevăzute la art.6 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul oficial partea a III – a, pana în data de 12.07.2019, orele 13:00, Conform art.6 din H.G. 286 din 23 martie 2011 modificată și completată.
  Relații suplimentare se vor solicita la sediul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, Compartiment Resurse -umane, tel.0242 314 925.
  Informaţiile despre bibliografie vor fi postate pe site-ul instituţiei, pe adresa www.culturalcl.ro

MANAGER, Virgiliu Diaconu