ANUNŢ DE LICITAŢIE

 1. Informatii generale privind vânzātorul : codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucuresti, nr. 140 A, , Municipiul Calarasi, Judeţ Cãlãraşi, telefon/fax 0242311031, e-mail ana.selaru@primariacalarasi.ro

 1. Informatii generale privind obiectul vânzārii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmeaza sa fie vândut:

Obiectul vânzārii este reprezentat de un imobil teren intravilan, aparţinând domeniului privat al municipiului Cālāraşi, în suprafaţā de 3000 mp, din acte şi 2208, din mãsurãtori, situat în Cālāraşi, strada Ing. Coarnã Teodor, nr. 1 bis, cu numār cadastral 31410.

 1. Informatii privind documentatia de atribuire:
  1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: persoanele pot intra în posesia documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare scrisa în acest sens.
  2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Investiţii şi Infrastructura (etajul 2) din cadrul primariei Municipiului Cãlãraşi
  3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar : Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia solicitantului contra cost , la o valoare de 50 de lei, platibili la casieria unitatii.

Garanţia de participare la licitatie este de 15.000 lei.

 1. Data limitā pentru solicitarea clarificarilor: 08.07.2019
 2. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor : 12.07.2019, ora 16:30

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primãria Municipiului Cãlãraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A, Compartimentul Investitii şi Infrastructura.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: fiecare participant poate depune doar o singura oferta pe suprafata, într-un exemplar.

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 15.07.2019, ora 12:00

6. Denumirea , adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Calarasi, jud. Calarasi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 20.06.2018

PRIMAR, Drãgulin Daniel Ştefan