ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A AUTORIZAȚIILOR DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI

În conformitate cu prevederile Legii 38/2003, actualizată, la sediul Primăriei municipiului Călărași, str. București nr.140A, va avea loc procedura de atribuire a autorizațiilor pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi.Numărul de autorizații taxi ce urmeaza a fi atribuit, este de 23. Numerele de ordine din Registrul special de atribuire a autorizațiilor taxi ce vor fi atribuite sunt: 10, 34, 44, 81, 101, 107, 108, 156, 213, 219, 226, 228, 238, 252, 259, 263, 270, 271, 276, 284, 285, 286, 287. Conform art.14 alin. (2) din Ordinul 356/2007, dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de transport în regim de taxi îl au numai transportatorii autorizaţi, pe baza autorizaţiei de transport deţinute.
Copia conformă, numită autorizaţie taxi, se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, care nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data fabricaţiei, alocându-se cu această ocazie şi numărul de ordine, conform art. 11 punct alin. (4) din Legea 38/2003.

Procedura de atribuire se va desfășura dupa urmatorul program:

  A) Depunerea solicitărilor se va face în termen de 60 de zile, începând cu data de 11.10.2019;
  B) Dosarul trebuie sa cuprindă urmatoarele documente:
 1. pentru transportatorii care nu dețin autoturisme la data atribuirii autorizatiilor TAXI:
  a) cerere de participare la procedura de atribuire;
  b) copie a autorizaţiei de transport valabilă;
  c) declaraţia pe propria răspundere că va deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare si punctajele ce vor fi obtinute;
  d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul declarat ca va fi detinut conform lit. c.
 2. pentru transportatorii care dețin autoturismele cu care vor executa transportul de persoane în regim de taxi:
  a) cerere de participare la procedura de atribuire;
  b) copie a autorizației de transport persoane în regim de taxi valabilă;
  c) certificatul de înmatriculare al autoturismului;
  d) cartea de identitate autoturismului;
  e) certificatul de agreare emis de RAR.( dacă există la data depunerii documentației de participare)
  f) declaratie pe propria raspundere privind criteriilor de departajare pe care autoturismul le îndeplineşte si punctajele ce vor fi obtinute.
  C) După data limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi, în termen de 10 zile, autoritatea de autorizare va analiza cererile şi documentele depuse, va aplica criteriile de departajare şi va stabili transportatorul autorizat căruia i se va atribui autorizaţia respectivă, publicând rezultatele atribuirii la sediul Primăriei municipiului Călărași și prin mijloacele de informare în masă locale. În termen de 3 zile lucătoare de la afișarea rezultatelor se pot depune contestații; Contestațiile se rezolvă în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora; După terminarea perioadei de rezolvare a contestațiilor se vor elibera autorizațiile taxi și se vor încheia contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi cu transportatorii care au obținut autorizații taxi în urma atribuirii. Autorizațiile taxi se vor elibera în baza următoarelor documente:
  a) cerere pentru eliberarea autorizației taxi;
  b) certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
  c) certificatul de agreare emis de Regia Autonomă «Registrul Auto Roman» (R.A.R.);
  d) declarația pe propria raspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat;
  e) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora si a marfurilor transportate, pentru riscurile ce cad in sarcina transportatorului autorizat;
  f) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;
  g) copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului aparatului de taxat;
  Pentru autovehiculele detinute in proprietate de catre transportatorul autorizat, copia conformă se atribuie numai pentru acelea care sunt înmatriculate in județul Calarasi.
  Pentru autovehiculele deținute în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat, copia conformă se atribuie indiferent unde sunt înmatriculate acestea.
  Pentru departajarea solicitanților se vor acorda puncte după următoarele criterii:
  A – Vechimea autovehiculului de la data fabricației:- an fabricație 2019 = 20 puncte; – an fabricație 2018 = 18 puncte;- an fabricație 2017 = 16 puncte; – an fabricație 2016 = 14 puncte;- an fabricație 2015 = 12 puncte
  B – Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare euro:
 • electric – 20 puncte; – hibrid – 15 puncte;- euro VI – 10 puncte;- euro V – 8 puncte; – euro IV – 6 puncte; – euro III – 2 puncte
  C – Volumul util al portbagajului:
  ≥ 401 dm.c = 6 puncte; 301÷400 dm.c = 4 puncte; ≤ 300 dm.c= 2 puncte
  D – Dotarea autovehiculului cu instalație de aer condiționat:
 • aer conditionat – 10 puncte
  E – Vechimea în ani de când transportatorul desfășoara activatatea de transport persoane în regim de taxi: ≥ 5 ani = 10 puncte; ≥ 4 ani = 8 puncte; ≥ 3 ani = 6 puncte; ≥ 2 ani =4 puncte; ≥ 1 an = 2 puncte
  F – Gradul de protecție al pasagerilor:
 • 1 punct pentru fiecare airbag pentru pasageri
  G – Forma de proprietate:
 • proprietate 2 puncte
 • leasing 1 punct
  H – Dotări suplimentare ale autovehiculului:
 • dispozitiv de monitorizare GPS = 1 punct; – dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client = 1 punct; – existența dispozitivului POS pentru plata cu cardul = 1 punct
  I – Perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi = 2 puncte
  Dacă ultimul punctaj câştigător este obţinut de o grupă de mai multe autovehicule decât numărul de autorizaţii taxi rămase neatribuite, acestea se vor atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindrică cea mai mare, în ordinea descrescătoare, din grupa respectivă.
  Dacă egalitatea de puncte se menține, va fi declarat câştigător transportatorul care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul (A) – vechimea vehiculului de la data fabricaţiei; În caz de egalitate si dupa aplicarea punctului (A) se trece la următorul criteriu, procedura continuând până la epuizarea criteriilor în vederea departajării transportatorilor. Pentru autorizaţiile ramase neatribuite se organizeaza o nouă atribuire. Primar, Drăgulin Daniel Ștefan