ANUNȚ PUBLIC

S.C. SIDERTRANS S.A. cu sediul în Călărași, str. General C-tin Pantazi, nr. 4, jud. Călărași, înmatriculată la ORC Călărași sub nr. J51/713/1994, CUI 6362999. tel/fax 0242311876/0242331979, email office@sidertrans.ro, prin administratorul unic Gheorghe Dobre, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 republicată, convoacă Adunadea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 29/04/2019 ora 10.00 și ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la aceeași dată, ora 14.00, la sediul societății din Călărași, str. General Constantin Pantazi, nr. 4, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

Pct. 1 Aprobarea raportului de activitate al Administratorului unic pentru anul 2018;
Pct. 2 Aprobarea raportului cenzorilor societății, pentru anul financiar 2018;
Pct. 3 Aprobarea situațiilor financiare, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, pentru anul 2018;
Pct. 4 Aprobarea programului de activitate, a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;
Pct. 5 Aprobarea prelungirii mandatului administratorului unic, pentru o perioadă de patru ani;
Pct. 6 Aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor externi pentru o perioadă de trei ani.
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,
Pct. unic: Aprobarea răscumpărării de către emitent a unui pachet de acțiuni de până la 5,10% din capitalul social, conf. art 103.1 lit. a.
În lipsa cvorumului la prima ședință, a doua ședință se convoacă pe data de 30/04/2019, în același loc, și la aceleași ore. La ședință sunt convocați toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de 31/03/2019 (numită și dată de referință), sau prin reprezentare de către un alt acționar, în baza procurilor speciale. Procurile pot fi depuse la secretariatul societății până în data de 20/04/2019, orele 16.00. Materialele de ședință pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 22/04/2019, în fiecare zi lucrătoare între orele 10.00 și 16.00.

Administrator unic, Ing. Gheorghe Dobre