ANUNȚ PUBLIC

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, CUI 4294030, telefon 0242/311301, fax 0242/331609, organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionarea unui imobil, reprezentând Centrul de Dezinsecție Lehliu, aflat în proprietatea publică a judeţului Călăraşi, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 22/2007 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 47 din 29.03.2018 privind aprobarea concesionării a unui imobil aflat în domeniul public al județului Călărași, prin licitaţie publică.
După adjudecare, destinația imobilului va fi stabilită de către concesionar, numai cu acordul concedentului, respectiv al ordonatorului de credite şi va fi notată în cartea funciară a imobilului.
Imobilul se află situat în orașul Lehliu Gară, str. Valea Argovei, nr. 34, județul Călărași.
Imobilul ce va fi concesionat are suprafaţa de teren de 2209 m2 și suprafaţa construită totală de 687m2. Construcţiile din care este format imobilul specificat mai sus sunt următoarele:
C1 – Magazie și birouri – suprafață construită la sol = 156 m.p.;
C2 – Rampă – suprafață construită la sol = 22 m.p.;
C3 – Magazie – suprafață construită la sol = 276 m.p.;
C4 – Magazie – suprafață construită la sol = 140 m.p.;
C5 – Magazie – suprafață construită la sol = 87 m.p.;
C6 – WC – suprafață construită la sol =6 m.p.;
– Împrejmuire curte – gard de beton 327m.p..
Redevenţa minimă de la care se porneşte licitaţia publică pentru concesionarea spaţiului descris este de 36.000 lei/an.
Documentaţia de atribuire poate fi procurată zilnic de la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, Compartiment Patrimoniu, începând cu data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României Partea a VI – a, până pe data de 11.05.2018, ora 12oo, la preţul de 200 lei, cu plata în numerar la casieria concedentului.
Garanţia de participare la licitaţie este de 3.600 lei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 15.05.2018, ora 12oo. Solicitările privind eventualele clarificări vor fi depuse la Registratura concedentului până la data menţionată anterior.
Documentele de participare la licitaţie sunt cele menţionate în Documentaţia de atribuire şi vor fi depuse în plicuri sigilate, într-un singur exemplar, la Registratura concedentului, până pe data de 25.05.2018 , ora 12oo.
Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, la ora 10oo în data de 29.05.2018, în prezenţa tuturor ofertanţilor.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Călăraşi – Secţia Civilă, situat în municipiul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 106, cod poştal 910068, tel./fax : 0242/315736, judeţul Călăraşi.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Istrate Aida, la Consiliul Judeţean Călăraşi, telefon 0242/311301, int. 141.

ADMINISTRATOR PUBLIC, ing. Bogdan GEORGESCU