ANUNȚ PUBLIC

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA, Cu sediul în municipiul Oltenița, B-dul Republicii, nr.40, Județul Cãlãrași, tel/fax: 0242/515169; 0242/515087

A N U N Ț Ă

Organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu aparținând domeniului privat al municipiului Oltenița, în suprafață utilă de 63,19 mp., situat în comuna Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, nr. 1 A, bl. I, sc. A, ap. 2, Parter, jud. Călărași, cu destinația spațiu prestări servicii activități poștale, licitație publică organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru concesionarea / închirierea / vânzarea bunurilor aparținând domeniului privat / închirierea bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Oltenița, cu modificările ulterioare, cât și cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.
Data, ora și locul de deschidere a ofertelor: 22.06.2018, ora 11:00, la sediul Primăriei municipiului Oltenița, b-dul Republicii nr. 40.
Prețul minim de începere al licitației este echivalentul în lei la data efectuării plății a 2,49 euro/mp/lună (curs B.N.R.) cu salt de supralicitare de 10% inclus. Pasul de creștere al licitației este de 10%.
Ofertanții pot depune documentațiile necesare participării la licitație până la data și ora limită de: 21.06.2018, ora 11:00, la registratura Primăriei municipiului Oltenița, într-un singur exemplar original.
Documentele licitației se vor pune la dispoziție începând cu data de 11.05.2018 la sediul Primăriei municipiului Oltenița, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Prețul de achiziție al caietului de sarcini este de 20 lei și se va achita la casieria Primăriei municipiului Oltenița.
Ofertanții sunt obligați să depună până la termenul limită de primire a documentațiilor necesare participării la licitație, dovada achitării garanției de participare, a contravalorii caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație.
Durata închirierii: 10 ani, cu posibilități de prelungire, conform caietului de sarcini.
Anunțul privind licitația publică cu strigare pentru închirierea spațiului de mai sus, va fi afișat la panoul de afișaj al Primăriei începând cu data de 11.05.2018.
Solicitări de clarificări cu privire la documentația de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Oltenița, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Durata în care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertelor lor: până la încheierea contractului.

PRIMAR, Ţone Petre Întocmit, Zavalaș Liviu