ANUNȚ PUBLIC

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA, Cu sediul în municipiul Oltenița, B-dul Republicii, nr.40,Județul Călărași, tel/fax: 0242/515169; 0242/515087

A N U N Ț Ă,

Organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea unui spaţtiu aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă utilă de 51,52 mp., situat în comuna Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, nr. 1 A, bl. I, sc. A, ap. 4, Parter, jud. Călăraşi, cu destinaţia spaţiu prestări servicii bancare, licitaţie publică organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea / închirierea / vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat / închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Olteniţa, cu modificările ulterioare, cât şi cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 22.06.2018, ora 11:30, la sediul Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii nr. 40.
Preţul minim de începere al licitaţiei este echivalentul în lei la data efectuării plăţii a 2,49 euro/mp/lună (curs B.N.R.) cu salt de supralicitare de 10% inclus. Pasul de creştere al licitaţiei este de 10%.
Ofertanţii pot depune documentaţiile necesare participării la licitaţie până la data şi ora limită de: 21.06.2018, ora 11:00, la registratura Primăriei municipiului Olteniţa, într-un singur exemplar original.
Documentele licitaţiei se vor pune la dispoziţie începând cu data de 11.05.2018 la sediul Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Preţul de achiziţie al caietului de sarcini este de 20 lei şi se va achita la casieria Primăriei municipiului Olteniţa.
Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul limită de primire a documentaţiilor necesare participării la licitaţie, dovada achitării garanţiei de participare, a contravalorii caietului de sarcini şi a taxei de participare la licitaţie.
Durata închirierii: 10 ani, cu posibilităţi de prelungire, conform caietului de sarcini.
Anunţul privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea spaţiului de mai sus, va fi afişat la panoul de afişaj al Primăriei începând cu data de 11.05.2018.
Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor: până la încheierea contractului.

PRIMAR, Ţone Petre Întocmit, Zavalaș Liviu