ANUNȚ PUBLIC

ROMÂNIA – JUDEŢUL CĂLĂRAŞI – U.A.T – COMUNA VÎLCELELE –C.I.F.3796837 Str.Florenta Albu nr.691, sat Vîlcelele ,com.Vîlcelele, jud.Călăraşi, TEL:.0242-346603,0242-346605, FAX:0242-346606; http:/www.primariavilcelele.ro; e-mail: primaria_vilcelele@yahoo.com

A N U N Ţ

Comuna Vîlcelele, Judeţul Călăraşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, după cum urmează:
1) Referent clasa III, grad profesional superior – Compartiment Contabilitate (1 post)
2) Consilier debutant I, grad profesional superior – Compartimentul Asistenţă Socială(1 post)
Condiţiile de participare la concurs, sunt cele prevazute de art. 54 din legea 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi anume: poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, sau a altor state din UE şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării functiei publice sunt:
Referent clasa III, grad profesional superior
-vechime : 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
-studii: minim studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, profil economic (sau alt profil completat cu un curs de calificare profil economic)
Consilier debutant I, grad profesional superior
-vechime : – ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
-studii : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Concursul se va organiza conform calendarului următor :
– 31 mai 2018, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor.
– 07 mai 2018, ora 10.00 – proba scrisă.
– 11 mai 2018, ora 10.00 – proba interviu
Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Comuna Vîlcelele, Judeţul Călăraşi, telefon 0242/346605, interior 18, persoana contact : consilier superior Ivan Vasilica.
PRIMAR, PASCU MIHAIL