DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară

10 octombrie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi ,
Având în vedere:
– referatul Direcție Juridice și Administrație Publică, nr. 15993/09.10.2017;
– referatul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe, nr. 15916/09.10.2017;
– referatul Direcției Economice, nr. 15995/09.10.2017;
– prevederile art. 94 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 104 alin. (1) lit. (b) si alin. (3) lit. (a) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:
Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 11 Octombrie 2017, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi :
1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2015 privind transmiterea imobilului reprezentând Centrul de Informare şi Cooperare în Afaceri Călăraşi din administrarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi în folosinţa gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România–Bulgaria
2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva certificatelor eliberate de Comisia de Orientare Școlară și Profesională Călărași
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ale obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în Regiunea Transfrontalieră Călărași-Silistra” – Faza întocmire Studiu de Fezabilitate
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ale obiectivului de investiții ”Restaurarea Casei Demetriad”, aferent proiectului ”Dezvoltarea produselor turistice comune și reabilitarea moștenirii culturale”, Faza – Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ale obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea clădirii Muzeului Dunării de Jos”, aferent proiectului ”Patrimoniul cultural comun – dezvoltarea patrimoniului cultural în regiunea transfrontalieră Călărași – Ruse”

PREȘEDINTE, ec. Vasile ILIUȚĂ AVIZEAZĂ, SECRETARUL JUDEȚULUI, Emil MUȘAT