ELEVII AU VOIE CU TELEFOANE! ŞI NU MAI POT FI… CERTAŢI!

*Elevii AU VOIE cu telefoane în şcoli, iar uniforma NU e obligatorie! Noul Statut prevede că ei nu mai pot fi pedepsiţi la grămadă şi nici muştruluiţi în faţa clasei *„Elevii nu mai voie cu telefoane mobile în şcoli”. „Elevii pot cere schimbarea profesorilor” şi „uniforma va deveni obligatorie” sunt doar câteva din titlurile care anunţă apocalipsa pentru şcolari.

Noul Statut al Elevului, proiect pus în dezbatere de Ministerul Educaţiei, este public şi are doar 31 de pagini. Ar trebui să fie o lectură uşoară pentru oricine…

1.„ELEVII NU MAI VOIE CU TELEFOANE MOBILE ÎN ŞCOLI”? FALS!
De fapt, elevilor le este interzis „să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor. Prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă”, spune noul Statut al elevului. Este o regulă de bun-simţ, care se aplica şi până acum.

2.„UNIFORMA VA DEVENI OBLIGATORIE”? FALS!
De fapt, „elevii beneficiază de dreptul de acces în incinta unităţii şcolare, în timpul programului, în condiţiile legii, fără limitări din partea conducerii precum condiţionalitatea de a avea uniformă.” Conform DEX, „condiţionalitate” înseamnă „caracterul a ceea ce este condiţionat”. Cu alte cuvinte, elevii pot veni în continuare la şcoală în orice ţinută doresc (de obicei, există câteva reguli stabilite de conducerea instituţiei), fără ca cineva să le impună să poarte uniforme.

3.„ELEVII POT CERE SCHIMBAREA PROFESORILOR”? PARŢIAL FALS!
Noul Statul prevede că doar „elevii din învăţământul secundar superior (n.r. clasele XI – XII) au dreptul de a solicita schimbarea unui cadru didactic al clasei cu susţinerea a două treimi din totalul de elevi ai clasei, printr-o cerere către conducere în care se va prezenta temeiul acţiunii. Solicitarea va fi analizată de către direcţiune; în cazul în care aceasta este justificată, va fi discutată în consiliul clasei, comitetul de părinţi şi Consiliul de Administraţie.”

4.„ELEVII POT CONTESTA NOTELE DE LA LUCRĂRI”? ADEVĂRAT!
Proiectul Ministerului Educaţiei prevede că „elevii au dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise”. Astfel, elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate să solicite cadrului didactic să justifice rezultatul evaluării, în termen de 5 zile de la comunicare. În cazul în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Pentru aceasta, directorul şcolii va desemna alte două cadre didactice de specialitate, ce nu predau la clasa respectivă, care vor reevalua, separat, lucrarea. Media notelor acordate este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi această medie este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă, iar nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.

5.„ELEVII VOR FI PREMIAŢI ŞI PENTRU ÎNALTĂ ŢINUTĂ MORALĂ ŞI CIVICĂ”? ADEVĂRAT!
Conform Noului Statul al Elevului, diplomele sau medaliile se pot acorda pentru rezultate deosebite la învăţătură, dar şi pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.
Astfel, elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot fi premiaţi dacă au obţinut primele trei medii generale pe clasă (peste 9:00); s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare; s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

6.„ZECE ABSENŢE PE SEMESTRU = NOTA 9 LA PURTARE”? ADEVĂRAT!
Frecvenţa la cursuri poate fi sau nu premiată, însă absenteismul va fi sancţionat. Astfel, noul Statut prevede că „pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.”

7.„ELEVII NU MAI POT FI PEDEPSIŢI LA GRĂMADĂ”? ADEVĂRAT!
Există cadre didactice care-şi „disciplinează” elevii aplicându-le corecţii colective. De la banala „ia scoateţi voi o foaie de hârtie” pentru lucrare, până la teme istovitoare sau chiar corecţii fizice, de tipul „toată clasa în picioare, cu mâinile sus”. Cadrele didactice spera că, astfel, ceilalţi elevii vor reuşi să facă ceea ce ele nici măcar n-au încercat, adică să-i explice celui vinovat unde a greşit.
„Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective”, prevede proiectul Ministerului Educaţiei. „Unitatea de învăţământ preuniversitar sau cadrele didactice nu pot să aplice sancţiuni colective. Orice elev poate fi sancţionat numai pentru propria culpă.”

8.„ELEVII NU MAI POT FI MUSTRAŢI ÎN FAŢA CLASEI”? ADEVĂRAT!
Elevilor le este interzis, printre altele, „să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică”. De asemenea, ei nu pot „să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ”, „să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ”, „să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei”.
Elevilor nu le este permis „să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar” şi nici „să părăsească perimetrul şcolii în timpul programului şcolar cu excepţia situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ”. Sancţiunile ce le pot fi aplicate elevilor cresc gradual, în funcţie de gravitatea abaterii, de la observaţie individuală până la exmatriculare. Toate sancţiunile se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru elevii minori.
Noul Statut prevede că „sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context, precum şi aceea sub forma agresiunii fizice de orice fel a elevului”.

Statutul Elevului este un proiect aflat în dezbatere publică. Colectarea opiniilor şi sugestiilor se va desfăşura până la data de 4 iulie