Iar am avut dreptate! SCANDAL TOTAL!…

*Prefectura atacă hotărârea Consiliului Local Municipal Călărași! *Reacția este una foarte dură! *A început războiul electoral pentru primărie!

GATA! A ÎNCEPUT!…

Iată că toate lucrurile pe care le-am anunțat, săptămâna trecută, în exclusivitate și cu prioritate au devenit, din păcate, realitate! Mai precis, lupta electorală s-a declanșat la nivelul Primăriei Municipiului Călărași, acolo unde s-au pus în practică o serie de acțiuni menite a opri o serie de alte acțiuni, cel puțin din punctul de vedere al celor care urmăresc ceea ce se întâmplă la nivelul acestei instituții.
Am anunțat, la începutul săptămânii trecute că o hotărâre importantă a Consilul Local Municipal Călărași va fi atacată, prin intermediul prefecturii, motiv pentru care aceasta blochează o serie dintre proiectele pe care Primăria și primarul le-au anunțat pentru acest an! Din punctul de vedere al celor de la prefectură fiind vorba de o abatere de la lege! Din punctul de vedere al Primăriei lucrurile fiind mai complicate, fiind invocate jocurile politice! Iată că tot ceea ce am anunțat noi, inițial, s-a confirmat, la sfârșitul săptămânii, cu documentul pe care vi-l punem la dispoziție!

CE ATACĂ PREFECTURA!…
009_Prefectura_Calarasi
Către: TRIBUNALUL CĂLĂRAȘI
DOMNULE PREȘEDINTE,

Prefectul Județului Călărași – George Iabob, cu sediul în Instituția Prefectului – Județul Călărași din Călărași, str. Sloboziei, nr. 9-11, cod 910001, în temeiul art. 19 lit. E din Legea nr. 340/2004, privind prefectul și instituția prefectului, republicată , modificată și completată, coroborate cu dispozițiile Legii 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată, formulează:

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
a Consiliului Local al Municipiului Căllărași, județul Călărași, cu sediul în Călărași, str. București, nr. 140 A, jud. Călărași

PENTRU CĂ, PRIN HOTĂRÂREA CE O VEȚI PRONUNȚA, SĂ DISPUNEȚI:
ANULAREA HOTĂRÂRII NR. 56/09.03.2018 (CU ANEXĂ) ADOPTATĂ DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 42 000 000 lei.

MOTIVELE ACȚIUNII:
ÎN FAPT.
Cu adresa nr. 13767/2018 ne-a fost comunicată Hotărârea nr. 56/29.03.2018 adoptată de Consiliul local al municipiului Călărași. Prin Hotărârea nr. 56/29.03.2018 se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 42 000 000 lei, pe o perioadă de 15 ani, din care 3 ani perioada de tragere și 12 ani perioada de rambursare.

Apreciem că hotărârea este nelegală pentru următoarele motive:

1. Deși se invocă în preambulul hotărârii avizele comisiilor de specialitate, acestea nu au fost transmise instituției noastre, ba mai mult, în procesul-verbal de ședință se sonsemnează faptul că, Comisia de specialitate nr. 2 avizează nefavorabil proiectul de hotărâre. La hotărâre a fost anexat Raportul Comisiei de buget finanțe, studii, prognoze, dezvoltare economico-socială, dar acesta este nedatat și, din conținutul acestuia, nu rezultă dacă proiectul este oportun sau nu, și nici felul avizului dat de membrii comisiei, respectiv favorabil sau nefavorabil.
2. Actul administrativ atacat este dat cu încălcarea dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administația publică. Prezentul act administrativ este un act normatic, așa cum este definit de art. 3 lit. din Legea 52/2003, fiind adoptat de o autoritate publică, și având aplicabilitate generală pentru întreaga populație a municipiului Călărași atât sub aspectul contractării respectiv rambursării finanțării cât și sub aspectul investițiilor ce sunt alese pentru a fi finanțate din acest împrumut. Hotărârea nr. 56/29.03.2018 adoptată de Consiliul local al municipiului Călărași este de interes public special astfel că pentru adoptarea sa trebuie respectate prevederile din Legea nr. 52/2003, republicată.
3. Actul administrativ atacat nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000, republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Art. 36 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 prevede că „Actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie”. Anexa la HCL nr. 56/29.03.2018 poartă denumirea de Propuneri de investiții din municipiul Călărași ce pot fi finanțate din contractarea unui împrumut bancar în sumă de 42 000 000 lei, astfel că, din anexă nu rezultă faptul că acele investiții au fost și aprobate, ci doar faptul că sunt niște propuneri.
4. Hotărârea nr. 56/29.03.2018 adoptată de Consiliul local al municipiului Călărași nu respectă legistalția specială privind aprobarea contractării unei finanțări. Cadrul general al prezentei hotărâri îl constituie art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ce prevede:
„În scopul finanțării cheltuielilor lor de investiții, autoritățileadministrației publice locale trebuie să aibă acces, în conformitate cu legea, la piața națională a capitalurilor.” În dreptul intern, acest deziderat a fost încorporat în prevederile art. 61 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, ce stipulează: „Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes pocal, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale.”
Aceleași principii sunt reiterate și de art. 1 alin. 1 din H.G. nr. 9/2007 privind constituirea componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale ce prevede următoarele: „Se constituie Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, denumită în continuare Comisia, pentru examinarea și avizarea contractării/garantării de către unitățile administrativ-teritoriale, în calitatea acestora de persoane juridice, de împrumuturi interne și externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale.”
Din textele de lege enunțate mai sus rezultă, ca și condiție obligatorie, că împrumutul se poate aproba numai pentru realizarea unei investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea datoriei publice locale.
Art. 2 din Hotărârea nr. 56/29.03.2018 a Consiliului local al municipiului Călărași, stipulează că, „Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea obiectivelor de investiții publice de interes local, nominalizate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”
Anexa la HCL nr. 56/29.03.2018 poartă denumirea de Propuneri de investiții din municipiul Călărași ce pot fi finanțate din contractarea unui împrumut bancar în sumă de 42 000 000 lei, de unde rezultă faptul că anexa conține doar niște propuneri generale de investiții fără ca organul deliberativ să se fi pronunțat asupra eligibilității lor. Acest fapt se despinde din Raportul Direcției Economice/Direcția Tehnică nr. 7997/26.02.2018, Expunerea de motive nr. 7998/26.03.2018 cât și din Procesul-verbal al ședinței Consiliul local din data de 29.03.2018. Mai mult, în Anexă, la rubrica denumirea lucrării, sunt inserate cu titlu mult prea general 8 obiective. De exemplu: Modernizare străzi Cartierul Mircea Vodă și Modernizare străzi Cartierul Măgureni, fără a cuprinde denumirea străzilor, lungimea acestora și ăn ce constau aceste modernizări; Rețea canalizare menajeră și pluvială Cartier Măgureni. Fără a cuprinde elemente de identificare a investiției ce ar justifica valoarea investișiei înscrisă în Anexă. Temeinic și legal, toate aceste elemente sunt incluse în documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, documentație ce se aprobă de autoritățile deliberative conform art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, modificată și completată. Nu există nici o notă de fundamentare a obiectivelor de investiții care să cuprindă elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea și alți indicatori caracteristici fiecărei investiții, supuse aprobării consiliului local.
Modelul de Hotărâre a autorității deliberative pentru aprobarea garantării împrunutului, aprobat prin H.G. nr. 9/2009 cuprinde următoarele: „constatând necesitatea de a asigura resurcele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local/refinanțarea datoriei publice locale, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr…../20…. privnd ……………….. prevăzută în anexa la prezenta,”
Depunem, cu titlu de exemplu, HCL Sector 6 București nr. 10/2018 care, în anexa la hotărârea de aprobare a aîmprumutului, inserează hotărârile prin care au fost aprobați indicatorii investițiilor pentru care se dorește a se efectua împrumutul. În concluzie, în prezenta speță, asupra investițiilor ce urează a fi finanțate prin împrumutul ce se dorește a fi contractat, nu s-a purtat nicio dezbatere și nici nu au fost aprobate de consiliul local. Drept urmare, la momentul actual, nu sunt aprobate investițiile pentru finanțarea cărora se dorește contractarea unui împrumut. Ceea ce rezultă cu claritate din Raportul Direcției Economice/Direcția Tehnică nr. 7997/26.02.2018, Expunerea de motive nr. 7998/26.02.2018 este faptul că mai există un împrumut în valoare de 25 000 000 lei contractat la BCR, în anul 2016 și cu o perioadă de tragere de 3 ani, din care până în prezent s-a tras suma de 5 928 104,76 lei, astfel că la momentul actual, există bani pentru investiții.
Potrivit art. 48 din Legea nr. 273/2006:
„(1) În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităților deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.
(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții.”
În concluzie, nu sunt motive pentru a aproba un nou împrumut în condițiile în care, din împrumutul contractat în 2016 și care are o perioadă de tragere de 3 ani, mai există o sumă de aproximativ 19 000 000 lei nefolosită. Față de cele enunțate mai sus, solicităm admiterea acțiunii așa cum a fost formulată. Subliniem fatpul că actul atacat de prefect este „suspendat de drept” conform dispozițiilor art. 3 alin. 3 dn Legea nr. 554/2004 – Legea concenciosului administrativ modificată și completată.
Probe: actele ce au stat la baza adoptării hotărârii.
În drept: Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, H.G. Nr. 9/2007, Cartea europeană a autonomiei locale, art. 19 lit. e din Legea nr. 340/2004, privind prefectul și instituția prefectului; art. 3 din Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, modificată și completată și art. 194 din N.C.P.C.
Vă rugăm să soluționați cererea și în lipsa noastră conform dispozițiilor art 411 alin. 2 din C. pr. Civ.

PREFECT, George IACOB
SUBPREFECT, Mihăiță-Constantin BEȘTEA
ȘEF SERVICIU, cons. jr. Lenuța TOMA

REACȚIA PRIMĂRIEI – VEHEMENTĂ!
primaria-calarasi
COMUNICAT DE PRESĂ – Privind atacarea, de către Instituția prefectului, a Hotărârii Consiliului Local Călărași privind contractarea unui împrumut de 42 de milioane de lei

Pe 29 martie 2018, Consiliul Local Călărași a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 42.000.000 lei, pe o perioadă de 15 ani, din care 3 ani perioadă de tragere și 12 ani perioadă de rambursare, bani cu care s-a propus a fi realizate următoarele obiective importante pentru dezvoltarea municipiului Călărași:
1. Modernizare str. Varianta Nord (tronson DN21- Prelungirea București): 13.000.000 lei
2. Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă: 12.000.000 lei
3. Rețea canalizare menajeră și pluvială Cartier Măgureni: 4.000.000 lei
4. Modernizare străzi Cartier Măgureni: 6.000.000 lei
5. Modernizare str. Plevna 2.000.000 lei
6. Modernizare str. Rahova 1.800.000 lei
7. Modernizare str. Viitor 1.770.000 lei
8. Modernizare str. Prelungirea Independenței ( tronson CF-str. Păcii) 1.280.000 lei
9. Modernizare str. Aeroportului (Caișilor) 150.000 lei
TOTAL: 42.000.000 lei
La momentul supunerii la vot a acestui proiect, grupul de consilieri locali ai Partidului Social Democrat nu a fost de acord cu acesta.
Miercuri, 6 iunie, Consiliul Local Călărași și primarul Daniel Ștefan Drăgulin au fost înștiințați de către Instituția Prefectului-județul Călărași cu privire la acțiunea formulată de această instituție la Tribunalul Călărași prin care se cere anularea Hotărârii Consiliului Local Călărași nr. 56/29.03.2018 privind contractarea finanțării rambursabile interne în valoare de 42.000.000 lei.
”Sunt extrem de dezamăgit de jocurile politice pe care le face o instituție care se clamează a fi apolitică. Nevoile călărășenilor sunt efectiv călcate în picioare pentru interesele de partid-PSD.
Am primit adresa de chemare în judecată pentru hotărârea împrumutului, am consultat, împreună cu colegii mei, motivele invocate de către Instituția prefectului prin care apreciază că hotărârea de contractare a împrumutului de 42 de milioane de lei este nelegală și ne vom apăra așa cum se cuvine. Este foarte trist că se încearcă, pe căi și pe considerente politice, stoparea oricăror investiții majore în infrastructura din municipiul Călărași. Acest împrumut poate fi suportat de bugetul local cu ușurință și vine în completarea tuturor eforturilor pe care noi le facem pentru găsirea finanțărilor necesare realizării de obiective importante, pe care municipiul Călărași le așteaptă de zeci de ani. Vorbesc de finanțări europene, în special.
Vreau să transmit atât grupului de consilieri locali PSD, cât și Instituției prefectului, că dezvoltarea municipiului Călărași, obiectivul principal al echipei din conducerea Primăriei Călărași, nu va fi umbrit sub nicio formă de această încercare tristă. Mă gândesc serios să inițiez un nou proiect de hotărâre și am încredere în consilierii locali care au fost de acord cu împrumutul de 42 de milioane de lei că vor fi alături de echipa mea în continuare și de călărășeni.
Din păcate, atacarea acestui împrumut înseamnă că acești bani să nu poată fi trași în anul 2019. În cazul unei noi Hotărâri de Consiliu Local, abia în 2020 vom putea avea la dispoziție acești bani. Sunt reguli ale Ministerului de finanțe. Astfel că, investiții majore cum sunt Canalizarea menajeră și pluvială în Cartierul Măgureni, modernizarea unor străzi din Mircea Vodă, modernizarea Variantei Nord, vor mai avea de așteptat, deși documentațiile tehnice sunt avansate. Pentru că nu se pot face minuni cu bugetul local, în afară de minunile ”negative” pe care onor Guvernul PSD le-a făcut deja prin taxarea UAT-urilor care aveau bani în excedent, prin micșorarea cotelor defalcate care ne-au revenit in 2017. Împrumutul deja contractat va fi anul acesta și anul viitor consumat pe cheltuieli pentru modernizarea străzii Grivița, a bulevardului Nicolae Titulescu și a lotului 1 de străzi din Mircea Vodă” – primar Daniel Ștefan Drăgulin
Mai facem mențiunea, încă o dată, că, în cazul în care acest împrumut era contractat anul acesta, după cei trei ani de tragere a creditului în valoare de 42.000.000 lei, în condițiile contractării cu o dobândă ROBOR 3M(2,09)+marja fixă de 1,5%, gradul de îndatorare cel mai mare, cumulând cele doua credite (25.000.000 lei și 42.000.000 lei) ar fi în anul 2023 de 9,91%, adică serviciul total al datoriei va fi de 7.809 mii lei raportat la o medie veniturilor proprii de 78.811 mii lei. Acest lucru înseamnă că în anul 2023 rata datoriei publice lunare nu va fi mai mare de 651 mii lei. Legea 273/2006 permite un grad de îndatorare de până la 30%.

BIROUL DE PRESĂ

CE AR FI DE COMENTAT?!…

Desigur, când este vorba despre asemenea bătălii politice lucrurile par mult mai complicată decât par la prima vedere și de aceea este bine să nu te arăți rezervat, dar și nici să nu te arunci în bătălie pentru că sunt elemente care cu, cu siguranță, îți scapă, cel puțin la prima vedere.
De exemplu, ceea ce invocă reprezentanții Consiliului Local Municipal este legat de lucrurile de interes aflate la dispoziția cetățenilor din Călărași și care au așteptat ca aceste elemente să devină reale, lucru care se concretiza chiar acum. Pe de altă parte, conform normelor legale, Prefectura are obligația de a veghea la respectarea legalității. Desigur, aici și este de urmărit faptul că exact ceea ce au invocat consilierii PSD. în ședință se regăsește în decizia de atacare în instanță a prefectului!
Nimic nu-i nou sub soare, nici un secret nu poate face parte din ceea ce înseamnă bătălia politică, dar în cazul acesta se invocă interesele comunității, ale oamenilor care nu pot aștepta, la infinit, în condițiile în care, iată, nici nu ar fi vorba de o înglodarea în datorii !
La rândul lor, cei din PSD au motivațiile lor care țin, dincolo de elementele legalității acestor decizii și de niște realități pe care, cu siguranță, le-au analizat înainte de a da drumul tuturor acestor puncte de vedere.
Prefectul este acuzat că face jocuri politice și că și-a anulat echidistanța la care il obliga legea! La rândul său Prefectura a invocat niște elemente de lege care vor fi verificate în instanță!. Interesant este că, la rândul său, primarul Drăgulin ne-a oferit, în exclusivitate o declarație explozivă:

DRĂGULIN- “EU MAI AM SURPRIZE PENTRU CEI DE REA CREDINȚĂ”!
“Este evident că nu mai știu ce să facă pentru a bloca proiectele noastre! Este foarte grav că în acest joc s-a implicat și Prefectura, prefectul personal el având obligația din toate punctele de vedere legale să păstreze echilibrul!
Dar ca să dovedesc că reaua credință explica totul, voi emite o altă hotărâre în care voi respecta tot ceea ce a cerut PSD! Să văd dacă mai votează împotrivă și atunci”!…

Ce va fi? Vom urmări pentru că numai de aici veți afla totul!..