Întrebare întrebătoare – DA’ CU ȚÂNȚARII CE-AȚI AVUT?!…

*Multe pot fi acceptate în bătăliile politice, inclusiv scoaterea la lumină a unor nereguli! *Dar când un oraș cum este Călărașiul e bântuit de țânțari si se pregătea de dezinsecție, blocarea unei asemenea acțiuni nu e în regulă deloc! *Dar deloc!…

ÎNCĂ O DECIZIE A PREFECTURII CARE DECLANȘEAZĂ COMENTARII!

După ce am prezentat, în premieră și în exclusivitate atacurile din partea prefecturii în privința marelui împrumut al Primăriei Municipiului Călărași o altă hotărâre generează scandal, comentarii, multă supărare! Aceea prin care se oprește acțiunea de dezinsecție a municipiului Călărași!
Iată hotărârea buclucașă!

Către: TRIBUNALUL CĂLĂRAȘI
DOMNULE PREȘEDINTE,

Prefectul Județului Călărași – George Iacob, cu sediul în Instituția Prefectului – Județul Călărași din Călărași, str. Sloboziei, nr. 9-11, cod 910001, în temeiul art. 19 lit. e din Legea nr. 340/2004, privind prefectul și instituția prefectului, republicată, modificată și completată, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și compeltată, formulează:

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
a Consiliului Local al Municipiului Călărași, județul Călărași, cu sediul în Călărași, str. București, nr. 140 A, jud. Călărași
PENTRU CA, PRIN HOTĂRÂREA CE O VEȚI PRONUNȚA, SĂ DISPUNEȚI:
ANULAREA HOTĂRÂRII NR. 207/21.12.2017 (CU ANEXE) ADOPTATĂ DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de prestare a activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Călărași.

MOTIVELE ACȚIUNII:
ÎN FAPT.
Cu adresa nr. 53774/2017 ne-a fost comunicată Hotărârea nr. 207/21.12.2017 adoptată de Consiliul local al municipiului Călărași.
Apreciem că hotărârea este nelegală pentru următoarele motive:
1. – Se încalcă prevederile Legii 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Astfel:
– art. 8 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 stipulează că: „Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu încărcătură afectivă. Forma și estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia și claritatea dispozițiilor.”
– art. 36 alin. 1 din Legea nr. 24/2000, ce prevede cp, „Actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, care să excludă orice echivoc…”
Legislația specială în materia achizițiilor publice, la art. 68 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, reglementează procedurile aplicabile pentru atribuirea contractelor, respectiv sunt inserate, ca și procedură, la lit. a. – licitația deschisă iar la lit. i – procedura simplificată.
La art. 1 din Hotărârea nr. 207/21.12.2017 se aprobă delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Călărași, prin licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție.
La art. 2 din Hotărârea 207/21.12.2017 se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Călărași, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. La ultimul alineat din studiul de oportunitate „se consideră ca fiind oportună delegarea activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare prin organizarea unei proceduri de achiziție publică în baza Legii nr. 98/2016 și încheierea unui contract de achiziție publică prin procedura simplificată.”
Procedura licitației deschise este prevăzită la art. 1 din proiectul de hotărâre, pentru ca în anexa acestuia ce reprezintă proiectul studiului de oportunitate să fie menționată procedura simplificată.
În aceste condiții se poate constata în mod clar că, în aceeași ședință a consiliului local, prin aceeași hotărâre, au fost adoptate două proceduri distincte pentru desfășurarea licitației și ulterior pentru încheierea contractului, la inițiativa primarului. Consiliul local nu a făcut nicio dezbatere cu privire la acest aspect.
(…) ScanImage001

TOTUȘI, ȚÂNȚARII VIN!… NU AȘTEAPTĂ HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREȘTI!…

Este o realitate asupra căreia, cu siguranță, foarte mulți dintre călărășeni au comentariile lor, punctele lor de vedere, supărările lor. Și așa la Călărași țânțarii reprezint o problemă pe toată durata perioadei calde, cu toate acțiunile care s-au făcut, de-a lungul timpului. Dar când se oprește acțiunea de dezinsecție exact atunci când sunt țânțarii năpădesc orașul , nu mai se poate vorbi nici măcar de jocuri politice, nici de mari dezvăluiri, chiar de nimic! Lăsați țânțarii să fie distruși, pentru binele călărășenilor!…