NORMELE DE APLICARE A LEGII NR. 219/2016 PRIVIND ECONOMIA SOCIALĂ AU FOST APROBATE!

În data de 29 august 2016 a intrat în vigoare Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.219/2015 privind economia socială.
Structurată pe 6 capitole: ”Dispoziţii generale”, ”Întreprindere socială”, ”Întreprinderea socială de inserţie”, ”Organizare instituţională”, ”Sancţiuni” şi ”Dispoziţii finale”, prezenta lege are drept scop reglementarea domeniului economiei sociale, precum şi atestarea întreprinderilor sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie.
Definiţia oficială a economiei sociale, formulată prin lege, este următoarea: „ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.”
Grupul vulnerabil este definit astfel: ”persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011.” Apartenenţa la grupul vulnerabil se dovedeşte prin acte eliberate de autorităţi sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competenţe în domeniu. Modalitatea de certificare a apartenenţei la grupul vulnerabil se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
De asemenea, legea spune că întreprinderea socială este “orice persoana juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile”.
Atestatul care confirmă statutul de întreprindere socială se eliberează de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.
Întreprinderile sociale pot avea mai multe forme de organizare. Acestea pot fi societăţi cooperative de gradul I, cooperative de credit, asociaţii şi fundaţii, case de ajutor reciproc ale salariaţilor sau ale pensionarilor, societăţi agricole sau orice alte categorii de persoane juridice care respectă principiile economiei sociale.
În cazul întreprinderii sociale de inserţie cel puţin 30% din personalul angajat trebuie să aparţină grupului vulnerabil, iar scopul primordial este lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate. Acestea au obligaţia de a asigura, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să asigure inserţia profesională şi socială.
Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale. Marca socială cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum şi un element specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.
E bine de ştiut că, la nivelul Uniunii Europene economia socială reprezintă peste 4% din PIB, aproximativ 2 milioane de întreprinderi şi organizaţii de economie socială, mai bine de 20 de milioane de angajaţi, peste 10% din rata de ocupare europeană, fiind o direcţie strategică de incluziune, susţinută prin politici publice.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Călăraşi, strada 13 Decembrie nr.12, Compartiment Relaţii cu angajatorii şi economie socială, telefon: 0242/316.542; 0242/318.376, e-mail: ajofm@cl.anofm.ro sau accesând site-ul instituţiei www.calarasi.accesibilitateajofm.ro