RADIOGRAFIA UNUI DEZASTRU – SIDERCA! PREȘEDINTELE BĂSESCU A FOST INFORMAT!

SCRISOARE ADRESATĂ PREȘEDINTELUI TRAIAN BĂSESCU!

Lemtrans International Prod Com S.A.
STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,
Ne cerem permisiunea de a ne adresa dumneavoastră, pentru a vă aduce la cunoștinta un caz care, în opinia noastră, are serioase și grave implicații în plan social, economic și juridic.
Cazul la care ne referim este privatizarea S.C. SIDERCA S.A. Călărași, care s-a facut prin încălcarea gravă a normelor legale și a metodologiei în materie de către persoane cu atribuțiuni în domeniu, din cadrul fostelor APAPS și AVAB, actuala AVAS.
Un rol însemnat în privatizarea păgubitoare a S.C. SIDERCA S.A. l-a avut, și încă îl mai are, numita BICHEL ROXANA, actuala vicepreședinte AVAS, care a îndeplinit cu „succes” sarcina de șefă a Comisiei interministeriale de restructurare și organizare a S.C. SIDERCA S.A. Totodată, este și o relație foarte apropiată a familiei fostului Premier Adrian Năstase, de al carui sprijin direct s-a bucurat în toate acțiunile sale ilegale.
Gravele încălcări ale legii se referă, în principal, la:
1.Încălcarea Legii 31/1990, cu privire la constituirea și înregistrarea societăților, precum și a metodologiei de verificare și selectare a partenerilor interesați în privatizarea societăților cu capital de stat.(anexa 1)
Astfel, deși Adunarea generală a acționarilor S.C. SIDERCA S.A. a aprobat constituirea societății mixte DONASID S.A. cu societatea italiană AFV ACCIAIERIE BELTRAME SpA, care avea greutăți financiare, dar cu experiență în domeniul metalurgic. Ulterior semnării documentelor de asociere se schimbă partenerul extern, fără a se mai cere aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.
Noul partener, F.I.A.B. S.R.L., un ilustru necunoscut, a fost înființat în luna octombrie 2002, cu numai 3 luni înaintea înregistrării societății mixte DONASID S.A.. Acesta nu avea nici o experiență în domeniu, iar singura legatură cu AFV ACCIAIERIE BELTRAME SpA era numai cea de rudenie între proprietari.
În acest mod, s-au încalcat normele metodologice ale AVAS cu privire la verificarea și selectarea partenerilor interesați în privatizarea unor societăți de stat românești, care impun ca partenerii selectați, pe lângă bonitate și seriozitate, să aibă și experiență în domeniu.
Totodată, contrar prevederilor legii, s-a permis înregistrarea societății DONASID S.A. în lipsa unuia dintre documentele, prevăzute expres de Legea 31/1990, care să dovedească depunerea capitalului social, și anume FOAIA DE VĂRSĂMÂNT.
Lipsa acestui document esențial a fost suplinită printr-o inginerie financiară, nepermisă de lege, facută de salariați ai Băncii Raiffeissen, unul dintre ei, VALASUTEAN SEPTIMIU, fiind, în prezent, cadru de conducere în DONASID S.A.
Datorită acestor grave încălcări ale legii și metodologiei de lucru, lucrătorii din AVAS au facilitat unui grup de aventurieri italieni să dețina controlul S.C. DONASID S.A., cu peste 70% din acțiuni, fără să investească nici măcar un cent și, astfel, să acționeze nestingheriți, în detrimentul economiei naționale, așa cum vom relata mai departe.
Edificator în acest sens este faptul că partenerul extern, F.I.A.B. S.R.L., a încasat, în avans, de la societatea mixtă DONASID S.A., sume totalizând peste 3,5 milioane USD, pentru care ar fi trebuit să livreze cantitatea de cca. 30.000 tone blum, conform contractelor nr.1 și 2 din 13, respectiv 23 ianuarie 2003.
Nici astăzi, data întocmirii prezentei, nu s-a livrat nici o tonă de blum, iar conducerea societății DONASID S.A. nu a inițiat nici o măsura de recuperare și nici nu va iniția, atâta timp cât semnatarul contractelor nr.1 și 2 din ianuarie 2003 este, astăzi, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. DONASID S.A., plătitoarea sumelor.
Mai grav este faptul că recuperarea prejudiciilor cauzate părții române este imposibil de realizat, având în vedere faptul că așa zisul investitor strategic este total lipsit de resurse financiare sau bunuri și valori materiale ce ar putea fi, eventual, sechestrate și valorificate.
2. Încălcarea legislației cu privire la valorificarea unor active de către AVAS și, ca o consecință directă, pagubirea statului român cu suma de peste 70 milioane USD.
Astfel, prin Ordonanța de Guvern nr.44/2002, prin derogare de la Ordonanța nr.51/1998, s-a permis AVAS( fosta AVAB) sa vândă, prin negociere directă, active aflate sub executarea sa silită.
Dar, această permisiune era condiționată prin art.3 din O.G. 44/2002, care prevede că „Prețul stabilit prin negociere directă pentru vânzarea activelor nu poate fi mai mic decât valoarea acestora, determinată prin expertiza solicitată de AVAB”.
Încălcând această dispoziție imperativă a legii și, inițial, fără a face o expertiză, fostul APAPS vinde bunuri gajate și ipotecate la AVAB, precum și alte bunuri, cu o valoare de investiție de peste 150 milioane USD, la prețul de numai 20 milioane USD, inclusiv TVA. Vânzarea a fost convertită prin Protocolul nr.1402/30.04.2002 și finalizată prin Convenția nr.197/09.08.2002.
Pentru a acoperi încălcarea prevederilor O.G. 44/2002 privind expertizarea, în cursul anului 2003, fosta AVAB (în prezent AVAS), solicită la două institute de specialitate cu experiență în domeniu IPROMET S.A. și IPROLAM S.A. să efectueze studii și să facă evaluarea activelor S.C. SIDERCA S.A. ce urmau a fi vândute S.C. DONASID S.A., conform obligației asumate față de AFV ACCIAIERIE BELTRAME SpA.
Activele respective au fost evaluate de institutele menționate la suma de cca. 82 milioane Euro (aproximativ 92 milioane USD), dar nici de această dată prețul nu a fost corectat.
La fel de grav este și faptul că vânzarea s-a făcut cu plata în rate, pe o perioada de 12 ani cu doi ani garanție, dar dreptul de proprietate a trecut la noul proprietar în momentul semnării contractului de vânzare cumpărare.
Pentru acoperirea stării de infracționalitate în care a acționat timp de aproape 2 ani(2002-2004), AVAS a făcut numeroase încercari de a promova la Guvern și de a trece prin Parlament o Ordonanță de Urgență prin care să se aprobe ca, prin derogare de la prevederile O.G. 44, sa vândă active cu o valoare de 92 milioane USD, la prețul de numai 16 milioane Euro. Astfel, a apărut O.G. 40/2004, cu sprijin direct al fostului Prim Ministru.(A se vedea stenograma ședinței de Guvern din aprilie-mai 2004.)
Nota de fundamentare care a însoțit proiectul de Ordonanță, refăcută în repetate rânduri, releva cu prisosință adevăratele intenții ale AVAS față de interesele statului, aspect sesizat și contestat de parlamentarii opoziției de la acea dată, membri ai Comisiei de Privatizare.
În baza acestei ordonanțe, se semnează, de catre AVAS, contractul de vânzare cumpărare nr.15486/08.07.2004, în cadrul executării silite a S.C. SIDERCA S.A., în condiții identice cu cele din Convenția nr.197/09.08.2002, adică la prețul de 20 milioane USD, inclusiv TVA.
3.Modificarea voluntară, în scop fraudulos, a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.40/25.05.2004(anexa 3).
După obținerea, cu foarte mare greutate, a Ordonanței de Urgență menționate, conducerea AVAS, inițiator, organizator și ordonator fiind aceeași omniprezenta ROXANA BICHEL, modifică fundamental o componentă a acesteia, care îi schimba conținutul și esența. Astfel, după apariția O.U.G. nr.40/25.05.2004 sub permanenta presiune ilegală a AVAS, în special a aceleiași Roxana Bichel, cele două institute de cercetări modifică studiile întocmite în anul 2003, care parte integrată din ordonanța menționată, devenind, astfel, text de lege.
Modificarea constă în adaugarea, la bunurile prevăzute în listele inițiale, și a altor bunuri, care nu au nici o legătura cu fluxul viabil.
Cu toate că numarul activelor vândute a crescut considerabil, valoarea stipulată în contractul de vânzare – cumpărare a rămas aceeași, respectiv 20 milioane Euro, inclusiv TVA. Mai grav este faptul că, în această sumă, a fost inclusă și o creanță a BCR, în valoare de ……milioane USD.
4.Devalizarea și decapitalizarea societății mixte DONASID S.A., prin plata unor comisioane nejustificate, încheierea unor contracte fictive de vânzare cumpărare și alte fapte cu o puternică și vădită tentă infracțională.(Anexa 4)
Încă din primele zile de existență, DONASID S.A. a fost ținta unor acțiuni ilegale de devalizare și decapitalizare din partea celor desemnați să conducă societatea. Acțiunile respective au contat în plata unor comisioane substanțiale, pentru așa zise servicii de consultanță, intermediere, asistență etc., toate sumele mergând către firmele proprii ale membrilor conducerii societății sau ale unor persoane care le asigurau protecția.
Cele mai mari sume și le-au însușit chiar „investitorii strategici italieni”, peste 3,5 milioane USD, reprezentând plăți în avans la contracte fictive de vânzare cumpărare, încheiate între plătitoarea DONASID S.A. și F.I.A.B. S.R.L., dar neonorate nici azi de către partenerul italian.
Sub pretextul încasării contravalorii unor prestări de servicii și a chiriei unor utilaje, sume fabuloase și-au însușit și diverse firme românești, care își arogă „merite deosebite” în privatizarea SIDERCA S.A. și organizarea în S.C. DONASID S.A.
Foarte grav aste faptul că sumele sustrase provin din împrumuturi efectuate la bănci, cu ipotecarea și gajarea activelor și a bunurilor aduse ca aport în natură de către S.C. SIDERCA S.A., precum și din rambursările, mai mult sau mai puțin legale, de TVA(multe din facturile purtătoare de TVA au fost stornate).
Marea majoritate a acestor încălcări flagrante ale legislației, sesizate de noi, au fost confirmate de către reprezentanții Gărzii Financiare Călărași și de către firma „International Auditors” care a efectuat auditul DONASID S.A. pentru anul 2003.
5.Pasivitatea autorităților statului față de gravele încălcări ale legislației și prejudicierea evidentă a economiei naționale.(Anexa 5)
Toate faptele cu tentă infracțională menționate, au făcut obiectul unor sesizări repetate la autoritățile statului Președinție, Guvern, Parchetul General, Parchetul Național Anticorupție, Poliție, Garda Financiară și Curtea de Conturi.
Cu toate că aspectele au fost sesizate în timp util, nu s-au luat măsuri de stopare a acțiunilor ilegale aflate în curs de desfășurare sau de prevenire a celor care au urmat, astfel asigurându-se, cu bună știință și rea credință, un climat favorabil și o protecție a celor care le comiteau.
Mai mult chiar, în opinia noastră, prin poziția oficială adoptată, fostul Prim Ministru Adrian Năstase a făcut eforturi deosebite pentru acoperirea faptelor infracționale ale celor implicați, susținând direct promovarea unor acte normative cu un vădit caracter protecționist și chiar neconstituțional (Ordonanța 208/2002), dar mai ales de scoatere de sub incidența penală a legii a protejaților săi după săvârșirea faptei(O.U.G.2004). Totodată a ordonat și a insistat, în special la Ministerul Administrației și Internelor, și la Ministerul Controlului, să se ia măsuri împotriva celora care se opuneau, într-un fel sau altul, distrugerii organizate a S.C. SIDERCA S.A. de către protejații săi.
Domnule Președinte, în ceea ce priveste interesul nostru pentru promovarea acestui material, vă infirmăm că acesta a fost generat de faptul că societatea noastră are de recuperat de la S.C. SIDERCA S.A. o suma de peste 32 milioane USD, provenind dintr-o creanță certă, lichidă, exigibilă, recunoscută și consfințită printr-o hotarâre judecătorească definitivă, irevocabilă, cu recurs în anulare și cerere de revizuire respinse.
Acțiunile de recuperare pe cale legală au început după epuizarea tuturor căilor de rezolvare amiabilă și vizează chiar repararea, recondiționarea și repunerea în funcțiune a unor active casate sau închise definitiv de către acționarul majoritar AVAS.(Anexa 6)
Această situație, precum și acuzațiile nefondate repetate la adresa noastră, susținute chiar de fostul Prim Ministru cu o vehemență ieșită din comun și cu un profund caracter denigrator, ne-au determinat să acordăm o atenție deosebită substraturilor cazului și să putem documenta clar, cert și pertinent cele afirmate în prezentul material, cu scopul evident de a ne proteja interesele întrucât fostul Guvern nu le-a apărat nici pe ale sale, de ale noastre nemaifiind vorba.
Domnule Președinte, ne exprimăm speranța că demersul nostru nu a depășit limitele legii și ale bunului simț și, totodată, avem încredere că veți urmări ca legea să fie lege în mod egal pentru toți, iar Constituția să reprezinte cu adevărat LEGEA FUNDAMENTALĂ A ROMÂNIEI.
Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL- CONSTANTIN BERCARU
EXCELENȚEI SALE DOMNULUI TRAIAN BĂSESCU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

PREȘEDINTELE BĂSESCU ESTE SESIZAT, DE LEMTRANS, CĂ RECLAMAȚIA A AJUNS LA… CEI RECLAMAȚI!

NR. 33642/22.07.2005
Lemtrans International Prod Com S.A.
STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,
Urmare a demersului societății noastre, SC LEMTRANS INTERNATIONAL PROD COM SA, adresat Instituției Prezidențiale în 22.04.2005, în care sesizam grave nereguli și încălcări flagrante ale legislației în vigoare în privatizarea SC SIDERCA SA în complicitate cu factori de conducere din cadrul AVAS, vă adresăm rugamintea de a ne permite să constatăm că aspectele sesizate de noi au fost trimise spre analiză și soluționare chiar instituției ale cărei intenții, măsuri întreprinse și acțiuni concrete ale unora dintre conducătorii săi, au fost contestate la toate instanțele și autoritățile statului.
Astfel, la propunerea Instituției Prezidențiale, AVAS ne-a comunicat, prin adresa nr.28580 din 14.07.2005, punctul său de vedere cu privire la privatizarea SC SIDERCA SA, prezentând argumente, deja cunoscute de societatea noastră și atacate cu dovezi și probe în instanțele judecătorești.
Precizăm că deținem date, informații și argumente care probează caracterul ilegal și chiar infracțional prin care obligațiile asumate în cadrul procesului de privatizare a SC SIDERCA SA și de constituire a SC DONASID SA au fost sau urmează a fi preluate, de partea română prin intermediul unui așa zis contract de novație semnat de SIPROFER AG- ELVEȚIA.
Deținem date din care rezultă cu claritate și fără putință de tăgadă caracterul oneros, infracțional și în total dispreț față de lege al acțiunilor prin care reprezentanții AVAS și-au asumat o așa zisă finalizare a proiectului DONASID, prin vânzarea în condiții total dezavantajoase a acțiunilor SC SIDERCA SA.
Pe aceste considerente ni se pare cel puțin surprinzător faptul că punctele de vedere exprimate de AVAS la propunerea și sugestia dumneavoastră, au emanat chiar de la doamna GILIOLA CIORTEANU, persoana despre care este de notorietate faptul că este implicată direct în actuala stare de lucruri de la AVAS, prin susținerea reprezentanților unor grupuri de interese, acțiuni sau fapte la limita sau chiar în afara legii, și împotriva căreia societatea noastră a depus plângere penală susținută cu probe și dovezi indubitabile la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație si Justiție. Până în prezent nu am primit nici un punct de vedere oficial de la instituția menționată.
Demersul nostru s-a dorit a fi o informare cât mai exactă a dumneavoastră cu privire la adevărata stare de lucruri din conducerea SC SIDERCA SA, cu speranța exprimată și public, ca instituțiile abilitate ale statului, vor depune diligențele necesare pentru lămurirea în spiritul legii, a adevărului despre interesele reale care se ascund în așa zisa privatizare a SC SIDERCA SA, interese care pot genera prejudicii și pagube deosebite economiei naționale.
În speranța și cu convingerea că ne veți sprijini în demersul nostru, vă mulțumim pentru sprijin.

O ÎNȘELĂTORIE DIN PARTEA AȘA-ZISULUI INVESTITOR STRATEGIC!

NR. 98/22.04.2005
Constatând lipsa de disponibilități financiare și chiar de interes ale așa zisului partener strategic italian, grupul nostru de firme LEMTRANS SA, GEOMIN SA, METANEF SA, METAL IMPORT-EXPORT SA și-a manifestat în repetate rânduri interesul în achiziționarea fluxului viabil de la SC SIDERCA în speță DONAISD SA, dar ne-am lovit de o opoziție virulentă și violentă din partea unor grupuri de interese din anturajul fostului Prim Ministru Adrian Năstase.
Nu dorim să vă expunem metodele și mijloacele folosite pentru a ne „convinge” să renunțăm la acțiunile noastre, multe le recunoașteți și Dumneavoastră, persoanele implicate în dezastrul de la DONASID și SIDERCA, prezentându-se ca o grupare angelică dornică de a face numai bine pentru România.
Exemplificativa ni se pare atitudinea grupării italiene care, „scârbită” de ce se întâmpla la Călărași s-au hotarât să vândă, numai că „uită” că bunurile pe care le vând nu sunt ale lor, fiind achitată o parte infimă din prețul acestora (178.000 USD față de 20 milioane USD)
Domnule Președinte, pentru a preîntâmpina o nouă înșelătorie din partea așa-zisului investitor și a vajnicilor ei susținători dar și din dorința de a face o afacere bună, însă corectă, vă rugăm să aveți amabilitatea de a avea în vedere o eventuală preluare a DONASID SA de către grupul nostru de firme, menționat mai sus.
Vă asigurăm Domnule Președinte, că dispunem de posibilitățile financiare pentru a repara și pune în acțiune întregul flux aparținând DONASID, adică Oțelăria Electrică și Laminorul de Profile Grele și Șină de cale Ferată, chiar dacă numele firmelor noastre nu au rezonanță straină.
De asemenea vă garantăm Domnule Președinte că ne bucurăm de sprijinul unui mare număr de specialiști de valoare în domeniu, pentru a asigura o asistență tehnică (nu muzicală!) adecvată, așa cum, de altfel, am dovedit în acești ani că am reușit să repunem în funcțiune o parte din activele aruncate la fier vechi de vechea guvernare.
Stimate Domnule Președinte în scopul clarificării situației și al detalierii propunerilor noastre, vă rugăm respectuos ca, în limita timpului Dumneavoastră disponibil, să aveți amabilitatea de a ne acorda o audiență de câteva minute.
Cu speranța că demersul nostru nu a depășit limitele și că ne vom bucura de sprijinul Dumneavoastră în acțiunile noastre, apreciate de noi ca legale, vă mulțumim.

PREȘEDINTELE BĂSESCU AFLĂ CUM SE „ÎNMORMÂNTEAZĂ“ DOSARE!

LEMTRANS INTERNATIONAL PROD COM SA
Excelenței sale,
Domnului TRAIAN BĂSESCU – Președintele României
Stimate Domnule Președinte,
Vă adresăm rugămintea de a ne permite să revenim la scrisoarea noastră nt.197 /22.07.2005, adresată dumneavoastră, în care sesizam grave nereguli și încălcări flagrante ale legislației în vigoare, referitoare la procesul de privatizare al SC SIDERCA SA, comise de factori de conducere din cadrul AVAS.
Surprinzător, în pofida sesizărilor noastre, constatăm cu stupoare că practicile ilegale de mușamalizare a abuzurilor și ascundere a adevărului cât și de acoperire a activității infracționale a unora din membrii AVAS continuă în disprețul total al legii și al adevărului.
Astfel, cum dealtfel ne-am așteptat și am fost obișnuiți până în prezent de autoritățile statului scrisorile și memoriile noastre adresate unor persoane sau instituții cu atribuții fundamentale în statul român precum: Prim Ministru Călin Popescu Tăriceanu, Guvernul României, Parchetul Național Anticorupție, Președenția României, ajung, în totalitate, să fie trimise pentru „studiu de analiză” AVAS, însăși instituția despre care societatea noastră deține probe, documente și informații referitoare la practici ilegale și infracționale săvârșite în privatizarea SC SIDERCA SA Călărași și în așa zisa finalizare a „proiectului DONASID”.

GUVERNUL TĂRICEANU CONTINUĂ „STRATEGIA“ GUVERNULUI NĂSTASE!

În memoriul societății noastre adresat Guvernului României cu nr.183 / 12.07.2005 prin care solicităm documente, date și informații necesare la O.U.G. 68/2005, ale cărei consecințe juridice implică și societatea noastră, doamna Dănila Bianca, director în Cancelaria Primului Ministru ne-a comunicat că „memoriul dumneavoastră a fost trimis spre analiză și informare AVAS-ului”.
Semnificativ este și faptul că în urma sesizării noastre nr.98/22.04.2005 transmisă Instituției Prezidențiale, AVAS ne comunică, după aproape 4 luni, respectiv la 14.07.2005, și la trei săptămâni de la emiterea O.U.G. nr.68/2005 „punctul său de vedere”, anticipat dealtfel în urmă cu câteva luni de către specialiștii noștri, cu privire la privatizarea SC SIDERCA SA.
Având în vedere că o serie de hotărâri judecătorești în cauzele în care este implicată societatea noastră au fost emise încălcându-se flagrant și cu bună știință procedurile legale, normele constituționale privitoare la dreptul de proprietate și de apărare, cât și de aspectele menționate mai sus, ne considerăm îndreptățiți să credem că practicile existente fac parte din „strategia” actualului Guvern, ca o prelungire a practicilor Guvernului Năstase motiv pentru care, având convingerea că am epuizat toate căile de a se face justiție și dreptate în România, intenționăm să ne adresăm Curții Internaționale de Justiție de la Strasbourg.
Anexăm scrisoarea trimisă în 29.07.2005 domnului Călin Popescu Tăriceanu – Prim Ministrul Guvernului României