Radiografia unui eșec – Siderca – „Sport extrem“ la Călărași- ȚEPUIREA STATULUI!

Fără să încaseze un leu, statul a rambursat TVA către DONASID (de la BELTRAME la TENARIS) de APROAPE 3 MILIOANE DE DOLARI!

POVESTEA TVA-ului FARA SFÂRȘIT…

Despre returnarile de TVA se tot vorbeste de vreme îndelungata. Motivatiile tinând si de ceea ce se întâmpla efectiv cu acest procedeu, dar si despre uriasele legende care se tes în jurul acestei activitati. De unde se pot scoate BANI GREI! De altfel, mai toate scandalurile ce s-au tesut în jurul institutiilor publice implicate în acest gen de actiuni, de la TVA au plecat. Pe de alta parte, lucrurile devin si mai încurcate daca ne referim la sumele (adesea uriase) ce se aduna în acest gen de actiuni. De multe ori SUMELE CE SE ADUNA, LA NIVELUL JUDETULUI CALARASI, DEPASESC SUMELE ÎNCASATE DE la toti contribuabilii judetului! Adica si mai pe înteles, TOTI BANII CARE SE ADUNA PÂNA SI DE LA ULTIMUL BUTICAR si care ar trebui sa reprezinte ZESTREA JUDETULUI, se duc în realitate, catre cele câteva (uneori doar una) dintre firmele care au de încasat TVA returnat!
Desigur, Calarasiul nu da acesti bani de la el (se întorc pe la Ministerul Finantelor) însa banii tot de la calaraseni vin si se întorc…

DEZVALUIRI EXPLOZIVE ÎNTR-UN DOCUMENT OFICIAL! TVA-ul DE LA COMBINAT…
pag45 1
Despre sumele ce s-ar fi întors catre Combinatul Siderurgic din Calarasi (indiferent cum s-a numit el-SIDERCA, DONASID) s-a vorbit si se vorbeste.
Cei direct implicati AU NEGAT MEREU ca s-ar fi returnat vreun leu, în timp ce altii vorbeau de SUME URIASE. Adica aceleasi legende…
„Jurnalul de Calarasi“ a intrat pe fir si a început sa constate ca se întâmplau cam multe în zona respectiva, motiv pentru care ne-am si atras supararile unora. Totusi, în conditiile în care ACESTI BANI chiar au existat, se impunea un control serios si oficial pe aceasta tema. Care control s-a facut, însa OFICIAL nu s-a stiut mai nimic despre asta.
Tocmai de aceea, dupa ce a intrat în posesia DOCUMENTULUI DE CONTROL „Jurnalul de Calarasi“ a decis SA PUBLICE O SERIE DE EXTRASE. Unele, dupa cum veti vedea, incendiare!

DONASID ȘI…TVA-ul, INDIFERENT DE NUMELE FIRMEI!

S.C. DONASID S.A. a înregistrat taxa pe valoare adaugata în suma de 378.904.358 lei, în momentul înregistrarii facturilor fiscale, respectiv în luna martie si iunie 2005, iar cheltuielile în suma de 2.407.201.808 lei reprezentând darea în consum a materialelor utilizate, au fost înregistrate în anul 2004, în contul 602, pe baza bonurilor de consum.
SC DONASID SA a înregistrat taxa pe valoare adaugata în suma de 4.169.992.377 lei, în momentul înregistrarii facturilor fiscale, respectiv luna martie 2005, iar cheltuielile în suma de 22.794.285.215 lei reprezentând darea în consum a materialelor utilizate, au fost înregistrate în anul 2004, în contul 602, pe baza bonurilor de consum.
În drept:
-în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1991 republicata, coroborat cu pct.2.3. din OMFP nr. 306/2002 pentru aprobarea reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene: „orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza în momentul efecturarii ei într-un document care sta la baza înregistrarilor în contabilitate dobândind astfel calitatea de document justifictiv (…)“
„-Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, coroborat cu prevederile pct. 1.3. din OMFP nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, precum si a celorlalte prevederi legate privind întocmirea si utilizarea formularelor comune si a celor cu regim special utilizate în activitatea financiara si contabila *1), orice operatiune patrimoniala se consemneaza în momentul efectuarii ei într-un înscris care sta la baza înregistrarilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
Atunci când factura nu se poate întocmi în momentul livarii, datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt însotite pe timpul transportului de avizul de însotire a marfii. În vederea corelarii documentelor de livrare, numarul si data avizului de însotire a marfii se încriu în formularul de factura.
Avizul de însotire a marfii este un formular cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare care serveste la:
-document de însotire a marfii pe timpul transportului;
-document ce sta la baza întocmirii facturii;
-dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitati;
-document de primire în gestiune a cumparatorului sau în gestiunea primitoare din cadrul aceleiasi unitati în cadrul transferului.

TVA-ul SE ÎNREGISTREAZĂ. PROBLEMA ESTE… CÂND?

vatia agentului economic, a domnului Baboi Marian, în calitate de director economic, consta în aceea ca a înregistrat în contabilitate fenomenul economic-intarea în gestiune, la data producerii lui, respectiv la data primirii marfurilor, acesta din urma fiind receptionate pe baza avizelor de însotire a marfii, INVOICE, facturi proforma si „Protocol de întelegere“, respectând în felul acesta prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 republicata-Legea contabilitatii. Includerea în cheltuieli de exploatare a materialelor aprovizionate de la SC TOTAL REFRACTORIES SERVICE SRL Bucuresti s-a efectuat pe baza bonurilor de consum, document recunoscut de OMF nr. 425/1998 ca fiind document care sta la baza decarcarii gestiunilor materiale.
Din punct de vedere fiscal, respectiv al modului de exercitare a deducerii taxei pe valoarea adaugata aferenta aprovizionarilor deschise mai sus, TVA a fost dedusa numai în baza facturilor emise de SC TOTAL REFRACTORIES SERVICE SRL Bucuresti în momntul primirii acestora.
-urmare a deficientei constatate la nivelul anului 2003, când receptia s-a efectuat în anul 2004 iar AIM erau emise în anul 2003, cheltuielile de exploatare aferente materialelor aprovizionate de la TRS sunt recunoscute la nivelul de 7.008.135.959 lei fata de 7.684.128.799 lei întregistrate de societate, diferenta de 675.992.845 lei reprezinta cheltuieli de exploatare efectuate în anul 2004, întrucât receptiile au fost efectuate în anul 2004. (…)
Numar/Data OP//SUMA//Numar/Data OP//SUMA
OP 1/12.01.2003//1.500.000.000//OP 3/14.01.2003//100.000.000
OP 4/14.01.2003//495.000.000//OP 5/14.01.2003//495.000.000
OP 6/14.01.2003//495.000.000//ex.cont/15.07.2003//353.000.000
OP 295/24.06.2003//200.000.000//ex.cont/15.07.2003//47.000.000
Total//2.690.000.000//995.000.000

PRACTIC, OPERAȚIUNEA NU A AVUT LOC!

Suma care, la data controlului nu a fost recuperata de catre SC DONASID SA, regasindu-se în contul 461 „Debitori“
Prin ajustarea efectuata, practic operatiunea nu a avut loc. Societatea a beneficiat de rambursarea TVA aferenta lunii iunie 2003 în suma de 3.604.653.587 lei în data de 09.09.2003, data efectuarii operatiunii prin Trezorerie, inclusiv a sumei necuvenite de 532.000.000 lei, pâna la data efectuarii ajustarii-30.09.2003 si depunerii decontului TVA-25.10.2003.
Consecinta fiscala:
Pentru suma de 532.000.000 lei, reprezentând TVA, încasata necuvenit de la bugetul statului, organul de control a calculat dobânzi în suma de 14.683.200 lei 1.468 RON si penalitati de întârziere în suma de 5.320.000 lei (352 RON), conform art. 13 OG 61/2002 (de la 09.09.2003, data încasarii TVA-Trezorerie pâna la 25.10.2003 data depunerii decontului) astfel:
532.000.000 lei x 0.06% x 46 zile=14.683.200 lei (1.468 RON)
532.000.000 lei x 0.5 % x 2 luna=5.300.000 lei (530 RON)
TOTAL//19.983.200 lei (1198 RON)
-referitor la relatia comerciala dintre SC DONASID SA si SC ROMFOSFOCHIM ACTIVE SRL Valea Calugareasca, de la înfiintare pâna la 30.04.2005.
a) În baza contractului încheiat în data de 30.04.2002, SC FI.AB SRL ITALIA a fost nominalizat de catre AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.p.A ITALIA, care la rândul ei a fost nominalizata sa participe la capitalul social al SC DONASID SA, sa încheie acest contract în calitate de mandant cu SC ROMFOSFOCHIM ACTIVE SRL Valea Calugareasca în calitate de mandatar.
AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.p.A, în baza Procotolului din 30.04.2003, încheiat cu APAPS si AVAB a decis sa împuterniceasca societatea FI.AB SRL pentru înfiintarea unei societati pe actiuni românesti si sa participe la capitalul social al acesteia, iar FI.AB SRL împuterniceste la rândul ei, prin prezentul contract, pe SC ROMFOSFOCHIM ACTIVE SRL pentru a plati în numele sau si pentru AFV ACCIAIERIE BELTRAME, cheltuielile necesare constituirii societatii românesti pe actiuni, numita SC DONASID SA.
INTRA ÎN CADRU…ROMFOSFOCHIM
SC ROMFOSFOHIM ACTIV SRL Valea Calugareasca, urmare a contractului încheiat a emis catre SC DONASID SA, facturi fiscale în valoare de 4.967.600.798 lei, din care TVA în suma de 793.146.346 lei, reprezentând c/val cheltuieli constituite, dupa cum urmeaza:
-factura seria PH ACC nr. 0084893/15.04.2003, în valoare totala de 3.260.000.000 lei din care TVA în suma de 520.504.202 lei, fiind achitate cu OP 10 si 11/28.01.2003;
-factura seria PH ACC nr. 3361985/15.07.2003, în valoare totala de 1.707.600.798 lei, din care TVA în suma de 272.642.144 lei.
În afara de contract si factura fiscala, care fac referire la prestarea unui serviciu, nu exista alte documente justificative, respectiv situatii de lucrari, procese verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piata sau oricare alte materiale corespunzatoare care sa ateste prestarea efectiva a serviciului si legatura cu activitatea economica a societatii.
Facturi fiscale nu sunt emise în conformitate cu prevederile OMFP nr. 29/2003 pentru aplicarea HG nr. 831/1997 în sensul ca pe acestea „nu este mentionat în mod expres, numarul si data contractului, respective al comenzii, în cazul prestarilor de servicii ocazionale care au la baza un contract“;
Consecinta fiscala a deficientelor constatate:
-majorarea nejustificata a cheltuielilor de constituire cu suma de 4.174.454.452 lei în anul 2003, cheltuieli aferente serviciilor de consultanta ce nu pot fi justificate cu documente. Suma s-a reconsiderat de auditori, regasindu-se în contul „Debitori-SC ROMFOSFOCHIM ACTIVE SRL Valea Calugareasca.
-excluderea de la deducere a sumei de 793.146.346 lei, reprezentând TVA aferenta prestarii serviciilor fara documente justificative (Anexa 3).
Pentru suma de 793.146.346 lei reprezentând TVA stabilita suplimentar, au fost calculate accesorii în suma totala de 449.228.259 lei (44.923 RON), de la data încasarii necuvenite a taxei pe valoarea adaugata pâna la data de 25.08.2005, conform art. 13 din OG 61/2002, republicata si a art. 114 din OG 92/2003 republicata, conform datelor din anexa nr. 4 la prezentul Raport de inspectie:
-dobânzi-352.811.387 lei (35.281 RON)
-penalitati de întârziere-94.416.872 lei (9.642 RON)
Conform evidentei contabile rezulta ca, în luna iulie 2003 SC DONASID SA Calarasi a înregistrat suma de 977.287.500 lei din care TVA în suma de 156.037.500 lei reprezentând fier vechi (custodie) conform facturii fiscale nr. 3361974/11.07.2003 emisa de SC FOSFOCHIM ACTIVE SRL Valea Calugareasca; în data de 10.10.2003 factura fiscala, mentionata mai sus, a fost stornata conform facturii fiscale nr. 3399826 emisa de SC ROMFOSFOCHIM ACTIVE SRL catre SC DONASID SA.
SC DONASID SA Calarasi a beneficiat de rambursarea sumei aferente lunii iulie 2003 în data de 22.09.2003 conform OP nr. 156 emis de Trezoreria Calarasi, inclusiv de suma de 156.037.500 lei TVA aferent operatiunii de ajustare.

ALTĂ BELEA-SUPRADIMENSIONAREA CHELTUIELILOR!

Totodata, în afara de contract si factura fiscala, care fac referire la prestarea unui serviciu, în evidenta contabila nu exista alte documente justificative privind realizarea prestarii, respectiv situatii de lucrari, procese verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piata sau orice alte materiale corespunzatoare care sa ateste prestarea efectiva a serviciului si legatura cu activitatea economica a societatii.
În drept, au fost încalcate prevederile art. 9 alin (1) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit: „la calculul profitului impozabil cheltuielile sunt deductibile numai daca sunt aferente veniturilor impozabile” coroborat cu art. 27 alin (1) lit b) al aceluiasi act normativ: „în vederea determinarii obligatiei fiscale organele fiscale au dreptul de a controla si de a calcula adecvat impozitul pe profit si a pct. 9.14 din H.G nr. 859/2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul a impozitului pe profit.
-verificarea prestatiei se realizeaza, conform pct. 9.14 alin (2) din HG nr. 859/2002 privind aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul a impozitului pe profit” prin analiza documentelor justificative care atesta efectuarea serviciilor- situatii de lucrari, procese verbale de lucrari, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piata sau orice alte materiale corespunzatoare” si totodata, conform art. 24 alin (2) lit a) din Legea 345/2002 republicata- privind taxa pe valoarea adaugata în sensul:„nu poate fi dedusa taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor referitoare la operatiuni care nu au legatura cu activitatea economica a persoanelor impozabile”.
Consecinata fiscala a abaterilor constatate la nivelul anului 2003 (Anexa nr. 3 si 4):
-supradimensionarea cheltuielilor de exploatare cu suma de 3.352.660.197 lei din care excluse de la deducere
-de societate=1.182.644.000 lei;
-de control=2.170.016.197 lei (217.002 RON);
-excluderea de la deducere a TVA=590.460.925 lei (59.046 RON);
-accesorii=278.632.926 lei (27.863 RON)
din care -dobânzi= 217.627.036 lei (21.763 RON)
-penalitati de întârziere= 61.005.890 lei (6.101 RON)
Conform contractului încheiat în data de 03.02.2004, între SC DONASID SA, în calitate de Client si VS MANAGEMENT CONSULTING SRL, cu sediul social în Bucuresti, str. Calea Vacaresti, nr. 328, bl. 9 C, sc. 1, et. 4, ap. 20, Sector 4, cod unic de înregistrare 15426110, în calitate de Consultant, semnat de Valasutean Septimiu Dumitru, în calitate de reprezentant al SC VS MANAGEMENT CONSULTING SRL si de Gianalfredo Tisocco în calitate de reprezentant al SC DONASID SA, SC MANAGEMENT CONSULTING SRL se angajeaza: -punerea la dispozitia clientului a „cel putin un specialist în probleme de gestiune financiara, care sa asiste clientul în vederea atingerii” urmatoarelor obiective:
-furnizarea de consultanta în vederea varsarii partii restante a capitalului social subscris aferentei cotei actionarului majoritar de catre orice entitate acceptata de catre client;
-furnizarea de consultanta în vederea semnarii de catre client al unui contract comercial care sa asigure desfacerea a cel putin 200000 tone produse anual;
-asistarea clientului în desfasurarea activitatii curente si furnizarea de consultanta în domenii cu precadere legate de gestiunea financiara a clientului.
În baza efectuarii acestor servicii, SC DONASID va plati catre SC VS CONSULTING, urmatoarele sume:
-comision de succes în suma de 98.000 (fara TVA) pentru realizarea integrala a obiectivelor;
-taxa de consultanta în suma de 3.000 Euro/(fara TVA), echivalentul a 50 ore prestate/luna;
-100 Euro pentru fiecare ora depasita;
În perioada 2004, SC VS MANAGEMENT CONSULTING SRL a emis catre SC DONASID facturi în valoare de 6.823.420.564 lei, din care TVA în suma de 1.089.449.446 lei, reprezentând prestari servicii.
Consecinta fiscala a nerespectarii prevederilor legale consta:
-ajustarea cheltuielilor de exploatare deductibile cu suma de 4.703.727.966 lei la nivelul anului 2004;
-stabilirea unui TVA suplimentar prin excludere de la deducere a sumei de 893.708.314 lei, aferent cheltuielilor nedeductibile fiscal, conform art. 145 lin. (3) lit a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: „Daca bunurile si serviciile achizitionate sunt destinate utilizarii în folosul operatiunii sale taxabile, orice persoana impozabila înregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata are dreptul sa deduca:
a)taxa pe valoare adaugata datorata sau achitata aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa-i fie livrate, si pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate sau urmeaza sa-i fie prestate de o alta persoana impozabila“.(…)
V.S. MANAGEMENT CONSULTING SRL Bucuresti a emis catre SC DONASID SA Calarasi factura fiscala seria B VDU nr. 8352802/27.04.2005, în valoare totala de 790.293.353 lei, din care TVA în suma de 124.584.653 lei, reprezentând servicii consultanta în baza contractului din data de 03.02.2004, contract prin care VS MANAGEMENT se angajeaza:
-sa asigure asistenta gestiune financiara în vederea desfacerii a 200.000 tone produse anual precum si varsarea capitalului social, pentru SC DONASID SA.
În baza efectuarii acestor servicii, SC DONASID va plati catre SC VS CONSULTING urmatoarele sume:
-comision în suma de 98.000 EUR (fara TVA);
-taxa consultanta în suma de 3.000 EUR/(fara TVA), echivalentul a 50 de ore prestate/luna;
-100 EUR pentru fiecare ora depasita;

SUTE DE MILIOANE – EXCLUSE DE LA DEDUCERE!
pag45 2
Consecinta fiscala:
a)-excluderea de la deducere a sumei de 310.549.412 lei, reprezentând TVA aferenta prestarii serviciilor de consultanta.
Pentru suma de 310.549.412 lei reprezentând TVA stabilita suplimentar, organul de inspectie a calculat:
-dobânzi-133.225.693 lei-13.323 RON
-penalitati de întârziere-35.713.182 lei-3.571 RON
conform art. 13 din OG nr. 61/2002 republicata privind executarea creantelor bugetare si a art. 108 si art. 120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata.
b)-excluderea din cheltuieli de exploatare deductibile a sumei de 1.634.470.588 lei, la nivelul anului 2003 a fost efectuata de societate.
Accesoriile au fost calculate pentru perioada: 09.09.2003, data acordarii rambursarii TVA de catre Trezorerie si pâna la data de 25.08.2005, conform anexei nr. 4. (…)
Consecinta fiscala:
a)-excluderea de la deducere a sumei de 119.640.611 lei, reprezentând TVA aferenta prestarii serviciilor de consultanta.
Pentru suma de 119.640.611 lei reprezentând TVA stabilita suplimentar, organul de inspectie a calculat:
-dobânzi-48.427.127 lei-4.843 RON
-penalitati de întârziere-13.129.112 lei-1.313 RON
conform OG nr. 61/2002 republicata privind executarea creantelor bugetare si OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata.
b)-excluderea din cheltuieli de exploatare a sumei de 629.687.430 lei, la nivelul anului 2003, din care:
de societate-225.750.930 lei-22.575 RON
de control-403.936.500 lei-40.394 RON
Accesoriile au fost calculate pentru perioada: de la data acordarii rambursarii TVA de catre Trezorerie si pâna la data de 25.08.2005, conform anexei nr. 4.
În concluzie situatia consecintelor fiscale la nivelul anilotr 2003-2004 ca urmare a deficitelor constate se concretizeaza în venituri bugetare suplimentare în suma totala de 4.404.758.357 lei-440.476 RON, structurate astfel:
LEI//TVA//Dobânzi//Penalitati
TOTAL//3.004.170.438//1.100.399.023//300.188.896
d.c.an 2003//2.087.413.115//894.688.080//244.558.350
an 2004//916.757.323//205.730.943//55.630.546
RON//TVA//Dobânzi//Penalitati
TOTAL//300.417//110.040 30.019
d.c.an 2003//208.741 98.467//24.456
an 2004//91.676//20.573//5.563

CONCLUZIA-EXPLOZIVĂ! S-A RETURNAT TVA DE APROAPE 3 MILIOANE DE DOLARI!

Iata SINTEZA CONSTATARILOR INSPECTIEI FISCALE-
Luna martie 2005//lei/ROL//lei/RON
-Soldul sumei negative a TVA pentru care se solicita rambursarea// 9.618.210.000//961.821
-Soldul sumei negative a TVA pentru care contribuabilul are drept
de rambursare//9.618.210.000//961.821
-Soldul sumei negative a TVA care nu se justifica la rambursare//0//0
Luna Aprilie 2005//lei/ROL//lei/RON
-Soldul sumei negative a TVA pentru care se solicita rambursarea//5.817.126.000 //581.713
-Soldul sumei negative a TVA pentru care contribuabilul are drept de rambursare//5.624.777.520//562.478
-Soldul sumei negative a TVA care nu se justifica la rambursare//192.348.480//19.235
Dupa cum vedeti, pentru anii 2003, 2004 (când era BELTRAME) si 2005 (când a venit TENARIS) catre DONASID s-au dus 3.332.743.142+41.346.752.125 +36.147.257.628, adica peste 80 DE MILIOANE DE LEI VECHI! Adica aproape 3 MILIOANE DE DOLARI!
În conditiile în care, va reamintim, STATUL ROMÂN NU A PRIMIT NICI UN SFANT de pe urma Combinatului Siderurgic! Ca sa nu mai vorbim de TEAPA URIASA încasata si de comunitatea calaraseana, cât timp LAMINORUL DE PROFILE GRELE SI SINA DE CALE FERATA A FOST ABANDONAT!
Va reamintim mânaria BELTRAME care nu a dat nici un leu din cele 20 de milioane de euro pe care trebuia sa-i plateasca, în schimb a vândut catre TENARIS cu peste 50 de milioane!

STATUL ROMÂN – ȚEPUIT!

Iata o realitate incalificabila pe care suntem obligati sa o facem publica! Si sa cerem interventia de urgenta a tuturor factorilor abilitati DNA-PNA-POLIȚIA-JUSTIȚIA ROMÂNĂ!
Asupra acestui subiect urmând a reveni…

Departamentul „Anchete“