SCANDAL! IAR AM AVUT DREPTATE! CINE, DE LA APIA CĂLĂRAŞI POARTĂ SÂMBETELE CONSILIULUI JUDEŢEAN?!

consiliu judetean si apia

Au fost reclamate şi făcute publice o serie de probleme grave, reale, generate de o atitudine abuzivă (în opinia celor care au reclamat) faţă de oamenii care chiar muncesc, în ţara asta!

S-A AJUNS ATÂT DE DEPARTE?!…
Este întrebarea pe care v-o transmitem, în mod firesc, pentru că am tot abordat acest subiect, de-a lungul timpului: situaţia de la APIA Călăraşi, v-a fost făcută publică, de-a lungul timpului, în ziarul nostru. Mai mulţi oameni implicaţi în agricultură ne-au semnalat situaţii prin care au trecut. Şi în care, de multe ori, părerile multora au fost că dincolo de interesul legal, au fost reprezentate nu, neapărat, interese personale, cât sprijinul unor entităţi aflate în situaţii adverse cu cei care au de pătimit de pe urma intervenţiei APIA Călăraşi! Am ajuns, practic, să descoperim demersuri incredibile făcute de reprezentanţi APIA Călăraşi, iar ancheta privind documentul FALS pe baza căreia s-au solicitat (şi obţinut!) pagube uriaşe împotriva unor agricultori, se află în plină desfăşurare! Acum, însă, vom prezenta documentul pe care l-am anunţat, iniţial şi despre care ştiam că există- memoriul- plângerea- reclamaţia unor situaţii din agricultura călărăşeană, generate de atitudinea APIA Călăraşi! Acesta este documentul:

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAXII EXTERNE
Nr. 9993 din 22 iunie 2017
MEMORIU CĂTRE, MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII REGIONALE
Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, codul poştal 030163

Referitor la: Raportul de control APIA – Centrul Judetean Călăraşi, nr.9283/20.06.2017, pentru distribuţia de mere, Semestrul I al anului şcolar 2016 – 2017

În cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli – distribuţia de mere, Consiliul Judeţean Călăraşi în calitate de solicitant al ajutorului financiar, a depus la sediul APIA – Centrul Judeţean Călăraşi în data de 03 mai 2017, Cererea de plata înregistrată sub nr.7343, în valoare de 347.956,60 lei.
În perioada 22 mai – 20 iunie 2017 s-a efectuat control la sediul solicitantului de către inspectorii APIA – Centrul Judeţean Călăraşi, în urma căruia s-a întocmit Raportul de Control nr.9283/20.06.2017, prin care s-a dispus diminuarea ajutorului financiar cu un număr de 470.436 bucăţi mere / 51.747,96 kg în valoare de 164.088,08 lei.

EXISTĂ CONTRACT ÎNTRE IMPORTATOR ŞI FURNIZOR!
La punctul 16 din Raportul de Control, se constată ca în urma verificării documentelor prezentate la solicitant au rezultat următoarele neconcordanţe:
– Pentru soiul Idared lot 1 distribuit în judeţul Călăraşi există un singur proces verbal de prelevare probe aparţinând furnizorului S.C.ALFA CLASIC SRL, nr.41/21.10.2016 pentru cantitatea de 50.600 bucăţi mere. Menţionăm că prelevarea probelor s-a făcut din depozitul Păuleşti, jud.Prahova, depozit aparţinând lui MAQTPOL IMPEX SRL, livrarea efectiva a merelor către instituţiile şcolare făcându-se de la depozitul S.C.ALFA CLASIC SRL din judeţul Călăraşi. Conform adresei nr.45081/25.10.2016 emisa de APIA Central: „daca lotul de mere care a fost distribuit în instituţiile de învăţământ a fost transferat în alt depozit decât cel al producătorului pentru care s-au emis buletinele de analiza iniţiale, atunci obligativitatea efectuării unor noi analize în ceea ce priveşte conţinutul reziduurilor de pesticide şi metale grele revine furnizorului”. Pentru această probă s-a emis buletinul de analiză nr.33134/09.11.2016 pentru cantitatea de 300.000 kg. Cantitatea pentru care s-a emis buletinul de analiza depăşeşte cantitatea stipulata în procesul-verbal de prelevare probe.
– Certificatele de calitate pentru soiul Idared lot 1 sunt emise pentru buletinul de analiza 32202/09.09.2016, care nu face obiectul distribuţiei de mere deoarece nu aparţine furnizorului S.C.ALFA CLASIC SRL şi aparţine MATPOL IMPEX SRL. În urma notificării de completare nr.9201/15.06.2017, furnizorul S.C.ALFA CLASIC SRL a adus certificate de calitate pentru soiul Idared lot 1 pentru Buletinul de analiza nr.33134/09.11.2016.
– Referitor la pct.W) Exista contract între importator MATPOL IMPEX SRL şi furnizorul S.C.ALFA CLASIC SRL.
– În urma verificării administrative a SAPMS s-au scăzut un număr de 469.348 bucăţi mere / 51.628,28 kg deoarece buletinul de analiză cu numărul 33134 a fost emis în data de 09.11.2016, motiv pentru care porţiile distribuite până la acea dată au fost scăzute. Din totalul acestor porţii, 1247 au fost deja scăzute în urma controlului la instituţiile din eşantion.
– Total porţii neeligibile rezultate în urma verificării administrative şi a controlului: 469.348 + 2.335 – 1.247 (porţii care s-au scăzut la control) = 470.436 bucăţi mere / 51.747,96 kg.

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI A REÎNCHEIAT ACORD-CADRU ŞI CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE
Faţă de rezultatul Raportului de control nr.9283/20.05.2017 elaborat de APIA – Centrul Judeţean Călăraşi, vă rugăm să analizaţi şi să luaţi în considerare punctele noastre de vedere:
Consiliul Judeţean Călăraşi a început distribuţia de mere în baza Buletinului de analize nr.32202/09.09.2016, eliberat de Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti, laborator naţional acreditat, la cererea unei societăţi comerciale care a cumpărat din Polonia un lot întreg, Lotul nr.1, de mere în amestec trei soiuri: Idared, Jonathan şi Golden, în cantitate totală de 2.600 tone.
Această societate comercială MATPOL IMPEX SRL din Buşteni, a distribuit şi a vândut o parte din merele acestui Lot nr.1 (soiurile Idared şi Golden) şi furnizorului ALFA CLASIC SRL din Călăraşi, în baza unui contract de vânzare-cumpărare. Cu acest din urma furnizor, Consiliul Judeţean Călăraşi are încheiat Acord-cadru şi Contract subsecvent de furnizare.
La data emiterii Buletinului de analiza nr.32202/09.09.2016, se află în vigoare Ghidul solicitantului – versiunea 3.3., care confirmă faptul că, o condiţie esenţiala a derulării Programului de distribuţie a fructelor în scoli este prezentarea unor „buletine de analiza care se eliberează de laboratoare naţionale sau comunitare acreditate în conformitate cu ISO EN 17025, conform Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 243/2012”, ce trebuie emise înainte de începerea distribuţiei.
Ghidul solicitantului – versiunea 3.3 şi Ordinul ministrului agriculturii nr.243/2012, nu precizează clar la cererea cărei entităţi să fie emise buletinele de analiză, ci trebuie prezentate în original la Cererea de plată, să fie emise de laboratoare acreditate şi să fie respectate condiţiile tehnice, nu se face specificarea ca buletinele de analize trebuie eliberate la cererea furnizorului cu care Consiliul Judeţean încheie contract.
Această condiţie este prezentată în adresa APIA Bucureşti nr.37958, emisa în luna septembrie 2016, iar Ghidul solicitantului – versiunea 3.4 este elaborat şi pus în circulaţie la începutul anului calendaristic 2017, însă nici aici nu este prezentată această condiţie majoră.
În urma comunicării adresei APIA Bucureşti nr.37958/14.09.2016, în care se solicită, printre altele, ca buletinele de analiza să fie însoţite de procese verbale de prelevare probe pentru determinarea nivelului de pesticide şi metale grele, document emis de Unitatea Fitosanitara Teritoriala, furnizorul ALFA CLASIC Călăraşi şi importatorul MATPOL IMPEX Buşteni, au solicitat prelevare de probe fitosanitare, iar în baza acestor probe s-au emis alte buletine de analiza tot pentru acelaşi lot de mere nr. 1, distinct pentru fiecare soi de mar, care să cuprindă cantitatea de: 2.100 tone soiul Idared; 450.000 kg soiul Golden; iar diferenţa de 50.000 kg reprezintă soiul Jonathan, aşa cum rezulta din Contractul de vânzare-cumpărare nr.2/17.08.2015 încheiat între producător şi importator.

APIA BUCUREŞTI NU SPECIFICĂ SĂ EXISTE PROCES VERBAL DE PRELEVARE PROBE FITOSANITARE
Logica problemei este următoarea: toate aceste documente (noile buletine de analiză împreună cu certificate de conformitate, certificatele de calitate şi cu procesele verbale de prelevare probe fitosanitare) au un numitor comun – Buletinul de analiza nr. 32202/09.09.2016, emis anterior distribuţiei, care a fost disjuns în celelalte B.A. prin care se corelează cantităţile pentru fiecare soi în parte şi care se încadrează în totalul de 2.600 tone mere amestec.
Precizăm faptul că în adresa APIA Bucureşti nr.37958/14.09.2016, nu se face specificarea că pentru fiecare transport extras din Lotul 1 să existe proces-verbal de prelevare probe fitosanitare. Se menţionează ca buletinele de analiză să fie însoţite de procese verbale de prelevare probe pentru determinarea nivelului de pesticide şi metale grele.
Prin emiterea noilor B.A., importatorul şi furnizorul s-au conformat cerinţelor APIA Bucureşti, prezentate în cele două adrese, prima emisa în data de 14 septembrie 2016, iar cea de a doua adresă emisă în luna octombrie 2016 şi având nr.45081, de care am luat la cunoştinţă după întocmirea Raportului de control.
Faţă de observaţia din Raportul de Control referitoare la faptul că: „Pentru soiul Idared există un singur proces-verbal de prelevare probe fitosanitare (nr. 41/21.10.2016), în care este consemnată cantitatea de 50.600 bucăţi mere, (…), iar cantitatea pentru care s-a emis buletinul de analiză nr.33134/09.11.2016, depăşeşte cantitatea stipulată în procesul verbal de prelevare probe”, precizăm următoarele:
Prelevarea de probe se efectuează în baza Ordinului nr.125612005 pentru aprobarea Metodelor de prelevare a probelor de plante şi produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea oficiala a nivelului de reziduuri de pesticide, din conţinutul căruia nu rezulta faptul că inspectorul fitosanitar, trebuia să vadă întreaga cantitate de 300.000 kg, pentru a o menţiona în document. Iar această cantitate a fost furnizată la Călăraşi de-a lungul a 6 luni, ce cuprinde distribuţia pentru două semestre şcolare. Inspectorul fitosanitar a prelevat probe dintr-un container/tir, sosit la acea dată pentru a fi expediat către Călăraşi.
De asemenea, procesul-verbal de prelevare probe fitosanitare, nu este solicitat în Ghidul de finanţare – versiunea 3.4, însa, ne-am conformat şi l-am depus la Cererea de plată, fiind solicitat în prima adresă emisă de APIA Bucureşti, din 14 septembrie 2016, pe care o deţinem.

GHIDUL SOLICITANTULUI NU ESTE CORELAT CU LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ!
Cu privire la certificatele de calitate întocmite de importator în baza Buletinului de analiza nr.32202/09.09.2016, emiterea lor este stipulată în contractul dintre importatorul MATPOL IMPEX SRL şi furnizorul ALF CLASIC SRL, acesta asumându-şi răspunderea calităţii, fiind motivul pentru care au fost prezentate şi depuse la Cererea de plata şi care, de asemenea, au însoţit avizele de expediţie în scoli.
Trebuie să menţionam faptul ca, Ghidul solicitantului – document foarte important în derularea Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, nu este corelat cu legislaţia naţională în vigoare şi cu specificaţiile din Manualul de control al APIA.
Faţa de cele prezentate anterior, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a analiza situaţia şi de a ne sprijini în soluţionarea acesteia, astfel încât porţiile de mere distribuite în şcolile din judeţul Călăraşi în perioada 12 octombrie – 09 noiembrie 2016 să fie considerate eligibile.
Va prezentam anexat următoarele documente în copii conform cu originalul:
– Cerere de plata a ajutorului financiar nr.7343/03.05.2017;
– Raport de control la solicitant nr.9283/20.06.2017;
– Buletin de analiza nr.32202/09.09.2016 – soiuri în amestec = 2.600 tone;
– Contract de vânzare-cumpărare nr. 1612/05.09.2016 între importator şi furnizor;
– Contract de vânzare-cumpărare nr.2/17.08.2015 între importator şi producător;
– Acord-cadru de furnizare nr.13134/109/19.09.2016;
– Contract subsecvent de furnizare nr. 14247/116/06.10.2016;
– Pagina 23 din Ghidul solicitantului – versiunea 3.3;
– Adresa APIA Bucureşti nr.37958/14.09.2016;
– Proces-verbal de prelevare probe fitosanitare nr.41/21.10.2016;
– Buletin de analiză nr.33005/01.11.2016 – soiul Idared = 2.100.000 kg;
– Buletin de analiză nr.33007/01.11.2016 – soiul Golden = 450.000 kg;
– Buletin de analiză nr.33134/09.11.2016 – soiul Golden = 20.000 kg şi Idared = 300.000 kg;
– Nu deţinem B.A. pentru soiul Jonathan, cantitatea fiind menţionată în contractul dintre producător şi importator;
– Pagina 22 din Ghidul solicitantului – versiunea 3.4;
– Certificatele de calitate întocmite de importator pentru perioada de distribuţie a Semestrului I, an şcolar 2016-2017.

Cu deosebită consideraţie,
PREŞEDINTE, VASILE ILIUŢĂ, DIRECTOR EXECUTIV, DANIEL ŞTEFAN, DIRECTOR EX.ADJ., EDUARD GRAMĂ

apia semnatura raport

ŞI MAI SUNT SITUAŢII EXPLOZIVE!…
Repetăm, aşteptăm punctul de vedere al APIA Călăraşi dar în primul rând al Ministerului Agriculturi cât şi (sau mai ales), al conducerii APIA de la nivel naţional, oricum urmează şi alte situaţii explozive! Vom reveni! Că avem cu ce!

Departamentul Anchete