SCANDAL! INVESTIŢIILE CARE NU ERAU DAR… EXISTĂ! COMISIA FONDULUI FUNCIAR- DIN NOU, ÎN BELEA?!…

După scandalurile cu lotul Fundulea- alt dosar, la DNA! *Pe o speţă şocantă- investiţii care, în documente, nu erau- dar în realitate… Există!…

BLESTEMUL PĂMÂNTULUI, BLESTEMUL… DNA-ULUI!…
Despre ceea ce se întâmplă în zona pământurilor agricole din România, întâmplările au căpătat până şi aură de legendă: atâtea minuni s-au petrecut, atâţia oameni care, vorba bunicii, n-au avut niciun metru de pământ iar acum sunt latifundiari, în timp ce aceia care chiar au avut pământ n-au primit nimic înapoi (!), legendele au devenit o adevărată obişnuinţă, din păcate, pentru Români! Care chiar au ajuns să considere că aşa, până la urmă, ar fi normal! Nu este! Despre numita comisie de aplicare a legilor fondului funciar la nivelul judeţului Călăraşi, s-au auzit multe, s-au scris multe. Ultima de răsunet fiind situaţia cu terenurile de la Fundulea, strâns legate de cele de la Nana, în fine- poveşti cu destule conotaţii penale!… Acum, o nouă situaţie incalificabilă, reclamată la parchet, reclamată la DNA! Veţi vedea, pentru prima oară, poate, aşa cum arată o plângere înaintată Direcţiei Naţionale Anticorupţie- procurorului general! Deocamdată, însă, să vă prezentăm plângerea penală!

PLÂNGERE CĂTRE DNA

DOMNULE PROCUROR SEF
S.C. AGROFAM HOLDING S.R.L – Feteşti, cu sediul în Feteşti, Aleea Rozmarin, bl Z29, ap. 1-4, jud. lalomiţa, înregistrată la ORC sub nr, J21/1155/1994, CUI: R6900281, administrator Dr. Ing. Poienaru Ştefan, în temeiul art.41 alin. (1) lit. d) NCPP, art. 56 alin. (6) NCPP şi art. 288 alin. (1) raportat la art. 289 NCPP, formulăm prezenta

PLÂNGERE PENALĂ
împotriva
– membrilor Comisiei Judeţene Călăraşi de aplicare a legilor fondului funciar semnatari ai Hotararii nr. 983 din data de 11.11.2010,
– funcţionarilor angajaţi ai Agenţiei Domeniului Statului ce au întocmit Protocolul de predare-preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al statului nr. 76410/06.02.2014 încheiat între ADS şi Comisia locală de fond funciar Borcea,
– JARU EUGEN reprezentant ADS Călăraşi,
sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
– abuz în serviciu, prevăzută şi pedepsită de art. 297 alin. (1) NCP raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000,
– fals intelectual, prevăzută şi pedepsită de art. 321 NCP,
prin care vă solicităm să dispuneţi în baza art 305 NCPP teza „Când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege” începerea urmăririi penale cu privire la faptele expuse în cele ce urmează şi continuarea efectuării urmăririi penale faţă de făptuitori, în vederea tragerii acestora la răspundere penală pentru infracţiunile săvârşite pentru urmatoarele
MOTIVE
1. PREZENTARE SUCCINTĂ A SITUAŢIEI DE FAPT
Prin Protocolul de predare-preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al
statului nr. 76410/06.02.2014 încheiat între ADS şi Comisia locală de fond funciar Borcea, se transferă de la ADS la Comisia locală spre retrocedare Academiei Române terenul în suprafaţă de 1.511,35 ha, teren ce se află situat în incinta îndiguită Borcea ce a aparţinut fostei SC AGROZOOTEHNICA BORCEA SA.
În baza Hotărârii nr. 983/11.11.2010 a Comisiei judeţene de fond funciar Călăraşi a fost retrocedat Academiei Române terenul agricol în suprafaţă de 1.494,03 ha şi drumul de exploatare agricolă în suprafaţă de 17,32 ha, în total 1.511,35 ha. 2.
Acest teren (1.511,35 ha) este traversat de sisteme de irigaţii, canale de desecare, mai precis prezintă sisteme de îmbunătăţiri funciare, proprietatea privată a SC AGROFAM HOLDING SRL.
SC AGROFAM HOLDING SRL a dobândit dreptul de proprietate asupra întregului sistem de îmbunătăţiri funciare ce a aparţinut fostei SC AGROZOOTEHNICA BORCEA SA! Acest sistem a fost achizitionat prin contractul de vânzare cumpărare nr.79/12.03.2004 încheiat între RECLAMANTA şi SC FRATIA SA – TUTOVA. Bunurile ce au făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare au fost identificate prin Procesul Verbal de predare-primire încheiat la data de 12.03.2004 sub nr. F.F. 4930227.
Toate aceste proprietăţi sunt redate în mod exact de procesul verbal amintit mai sus, precum şi în inventarul canalelor principale şi secundare ce aparţin SC AGROFAM HOLDING SRL încheiat cu ANIF Călăraşi.
Contrar realităţii, în protocolul de predare-preluare ADS menţionează că „pe terenul cu destinaţie agricolă ce urmează a fi predat nu există investiţii, astfel nu s-a întocmit acordul părţilor pentru valoarea despăgubirilor şi nici nu există valoare rămasă de amortizat”.
Acest act reprezintă un fals intelectual deoarece contrazice procesul verbal de delimitare al terenului întocmit la data de 15.12.2010 şi semnat de catre ZAGARIN MARCEL în calitate de Primar al localităţii Borcea, TH. STAN MARIAN în calitate de reprezentant al OCPI Judeţul Călăraşi, ing.JARU EUGEN în calitate de reprezentant ADS Călăraşi.
Potrivit acestui înscris pe ternul delimitat ce urma sa fie predate comisiilor de fond funciar există investiţii în teren respectiv instalaţii hidrotehnice de irigaţii, desecare, drenaj, indiguiri. Se menţionează totodată ca datorită acestor investiţii „întreaga suprafaţă de teren se află sub incidenţa art. 22 din Legea nr. 1/2000”, respectiv acest teren este proprietate publică a statului roman, nu cum se specifică in Protocol că acest teren constituie proprietate privată a statului.
Afirmaţia falsă este acea inserată în pagina nr. 2 alin. 2 din Protocol potrivit cu care funcţionarii au atestat o împrejurare neadevărată, respectiv „Pe terenul cu destinaţie agricolă ce urmează a fi predate nu exista investiţii, astfel nu s-a întocmit acordul părţilor pentru valoarea despăgubirilor…”. Aceasta se afirmă cu toate că alineatul urmator se precizează că există sisteme de desecare, irigaţii, drenaj, canale de desecare, etc. care nu fac obiectul protocolului.
2. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ÎN MATERIE, ÎNCĂLCAREA CU REA CREDINŢĂ A LEGII
Potrivit art.4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 „Pentru terenurile din extravilanul localitătilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice şi juridice, care au trecut în proprietatea statului şi pe care se găsesc instalaţii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioraţii, pe care se desfăşoară activităţi miniere de exploatare sau operaţiuni petroliere de dezvoltare-explorare şi exploatare, se restituie, în condiţiile Iegii, fostilor proprietari sau moştenitorilor acestora suprafeţe echivalente constituite din rezerva existentă la comisiile locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din domeniul privat al statuiui, din aceeaşi localitate sau din alte localităţi, acceptate de foştii proprietari. În cazurile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, în condiţiile Iegii”.
Trebuie să observăm că din acest text rezultă că nu se pot face reconstituiri ale dreptului de proprietate pe vechile amplasamente în situatia în care pe aceste terenuri se găsesc lucrări de hidroamelioraţii.
Potrivit DEX prin HIDROAMELIORAŢII S. f. pi. se înţelege „Totalitatea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare care au scopul să menţină în sol un raport favorabil între apă şi ceilalţi factori ai fertilităţii solului pe terenurile cu exces sau cu deficit de apa; hidroameliorare. [Pr.: -dro-a-me-li-o-] – Hidro- + amelioraţie”.
Pe terenul predat se găseau instalaţii hidrotehnice şi hidroamelioraţii, proprietatea SC AGROFAM HOLDING SRL.
Este lesne de observat că funcţionarii au fraudat textele de lege aplicabile în materia retrocedărilor privitoare la întocmirea protocoalelor de predare primire raportat la protejarea intereselor statului şi ai persoanelor private, proprietare de investiţii ce afectau terenurile în discuţie.
Potrivit art.4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 „Pentru terenurile preluate de stat de pe care investiţiile au fost vândute cu respectarea Iegii, foştii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de aceştia, sau pentru despăgubiri plătite fie de către investitor, fie de către stat.”
Se impune concluzia firească potrivit cu care aceste protocolul încheiat de către ADS trebuia să conţina, odată cu identificarea suprafetelor de teren ce urmează a fi predate, şi situaţia investiţiilor care ocupau terenul ce urma a fi predat spre retrocedare, iar pe de altă parte protocolul trebuia comunicat deţinătorului legal al investiţiilor alflate pe teren, în speţă SC AGROFAM HOLDING SRL. Atât teoretic cât şi practic ADS a ascuns situaţia potrivit cu care terenul este ocupat cu investiţii ce au fost vândute cu respectarea Iegii către CS AGROFAM HOLDING SRL, încălcând totodată dispoziţiile legale în materie amintite mai sus.
Potrivit dispoziţiilor art.4 alin. (14) din Legea nr. 1/2000 „În cazul opţiunii pentru despăgubiri plătite de investitori (cazul subscrisei), foştii proprietari vor conveni cu investitorii, în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a acestei legi sau de la data validării cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, preţul terenului, care nu poate fi mai mic decât valoarea sa de piaţă, şi termenul de plată, care nu poate fi mai mare de trei ani”.

Din interpretarea acestui text de lege se desprind cel putin trei concluzii:
1. pentru a putea fi retrocedat un teren extravilan în baza legiior fondului funciar, persoanele juridice implicate în procedura respectivă trebuie să verifice dacă acele terenuri sunt afectate de investiţii;
2. daca există investiţii, persoanele juridice implicate în procedura de reconstituire trebuie să stabilească cine este proprietarul acelor investiţii;
3. proprietarul investiţiei are un drept de a cumpăra terenul la pretuţ pieţei plătibil în trei ani de la realizarea acordului cu fostul proprietar.
Această interpretare juridică este confirmată de dispozitiile art. 4 alin. (18) din acelaşi act normativ care, stabileşte că „în situatia în care nu se opteaza pentru despăgubiri plătite de către investitor, sau în situatia în care fostul proprietar şi investitorul nu ajung la un acord în termenul de trei luni, fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament, acceptat de acesta, sau despăgubiri de la stat…”. Opinam că atat ADS cât şi Comisiile de fond funciar au încălcat în mod flagrant legea odată cu încheierea acestui protocol.

3. RĂSPUNDEREA PENALA A AUTORILOR
3.1. Întrunirea cerintelor legale în ceea ce priveşte infracţiunea de abuz în serviciu
Obiectul juridic al infracţiunii de abuz în serviciu este alcătuit din relaţiile sociale referitoare la activitatea de serviciu, în sens larg, care presupun îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în mod corect, cu respectarea drepturilor altor persoane.
Pentru a se putea reţine săvârşirea infracţiunii indicate în prezenta plângere penală, legea impune anumite condiţii în ceea ce priveşte calitatea subiectului activ, respectiv condiţia ca acesta să fie un functionar public, în sensul legii penale.
Elementul material se realizează fie printr-o inacţiune (neîndeplinirea unui act), fie printr-o acţiune (îndeplinirea defectuoasa a unui act). Prin neîndeplinirea unui se înţelege omisiunea efectuării unei activităţi pe care, potrivit legii, subiectul activ era obligat să o deruleze. Totodata, suntem în prezenţa unei îndepliniri defectuoase a actului în ipoteza în care activitatea funcţionarului public (practicianul în insolvenţă) este desfăşurată necorespunzator, adica altfel decât avea obligaţia.
Fapta constând în neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos a unui act, în mod deliberat, de către funcţionarul public aflat în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, trebuie să aibă ca urmare imediată cauzarea unei pagube sau vătămarea drepturilor ori intereselor legale ale unei persoane. În aceste condiţii, apreciem că faptele funcţionarilor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu şi fals intelectual, aceştia îndeplinindu-şi în mod defectuos ori neîndeplinindu-si atribuţiile prevăzute de lege, cauzând astfel o pagubă ori aducând o vătămare drepturilor sau intereselor legitime ale subscrisei.

3.2. Întrunirea cerinţelor legale în ceea ce priveşte infracţiunea de fals intelectual
Este infracţiunea care constă în falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exercitiul atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevarului ori prin, omisiunea, cu ştiinta, de a insera unele date sau împrejurări.
Obiectul juridic al infracţiunii constă în relaţiile sociale referitoare la încrederea publică de care
se bucură înscrisurile oficiale.
Obiectul material al infracţiunii este reprezentat de înscrisul oficial falsificat emis de organul competent cu respectarea condiţiilor ad validitatem.
Cu privire la noţiunea de înscris oficial, art.178 aim. (2) NCP dispune: „înscris oficial este orice înscris care emană de la o persoana juridică dintre cele la care se refera art. 176 ori de la persoana prevăzută în art.175 alin. (2) (subl. ns.) sau care aparţine unor asemenea persoane”. După cum am văzut, practicianul în insolvenţă este un funcţionar public în sensul art. 175 alin. (2) NCP, acesta fiind totodată subiect activ al infracţiunii de fals intelectual.
Participaţia penală este posibilă în toate formele: coautoratul, daca toţi subiecţii au calitatea de funcţionar public şi se află în exercitarea atribuţiilor de serviciu în legatură cu emiterea actului, precum şi instigarea sau complicitatea, care nu sunt condiţionate de vreo calitate a participantului.
În ceea ce priveşte elementul material al infracţiunii, acesta constă în falsificarea înscrisului oficial cu prilejul întocmirii acestuia, fie prin atestarea unei/unor fapte sau împrejurări necorespunzatoare adevarului, fie prin omisiunea de a insera o/unele dată/date sau împrejurări.
Urmarea imediată este starea de pericol pentru relaţiile sociale referitoare la încrederea publică de care se bucură înscrisurile oficiale.
Cu privire la latura subiectivă a faptei, apreciăm că infracţiunea a fost săvârşită cu intenţie, atestarea faptelor sau împrejurărilor necorespunzătoare adevărului realizându-se în cunostinţă de cauza de către funcţionarii ADS şi cei ai Comisiei Judeţene Călăraşi, funcţionari ce au fost notificaţi de către SC AGROFAM HOLDING SRL asupra calităţii de proprietar al lucrărilor de hidroamelioraţii existente pe terenul retrocedat. De asemenea ignorarea concluziilor procesului verbal de delimitare vine să întărească această concluzie.
Cu toate că aveau cunostinţă despre deţinătorul legal al acestor investiţii, aşa cum rezultă din notificarile privind încheierea acordului, ce au fost adresate Academiei Române, Comisiei Judeţene de Fond Funciar Călăraşi şi Comisiei Locale Borcea, jud. Călăraşi, la care funcţionarii au omis cu bună ştiinţă să insereze în actele emise necesitatea încheierii acordului cu deţinătorul investiţiilor ce sunt amplasate pe terenul retrocedat în temeiul prevederilor Legii nr. 247/2005 şi HGR nr.890/2005, încălcând flagrant drepturile subscrisei.
Pentru toate aceste considerente, va rog să dispuneţi începerea urmăririi penale cu privire la faptele expuse anterior şi efectuarea urmăririi penale faţă de funcţionarii ce se fac vinovaţi, precum şi faţă de oricare alte persoane fizice şi/sau juridice care au contribuit în mod real la săvârşirea infracţiunilor reclamate prin prezenta, în vederea tragerii acestora la raspundere penală pentru infracţiunile săvârşite.
Precizăm că înţelegem să ne constituim parte civilă cu pretenţii reprezentând lipsa de folosinţă a întregului sistem de irigaţii şi desecări, despăgubiri calculate de la data întocmirii actelor ilegale şi până la data soluţionării prezentei cauze. Cuantumul acestor pretenţii vor fi depuse în termenul procedural.

sus

ŞI ACUM, ŢINEŢI-VĂ BINE- IATĂ DOCUMENTUL!

Priviţi, cu atenţie, primul alineat din protocolul prin care terenurile respective (nu intrăm, acum, în dimensiunile complete ale cazului) sunt tranferate.
Pe terenul cu destinaţie agricolă ce urmează a fi predat nu există investiţii, astfel nu s-a întocmit acordul pentru valoarea despăguburilor şi nici nu există valoare rămasă de amortizat.
Pe acest teren există sisteme hidrotehnice de irigaţii, desecare, deranaj, diguri de apărare, canale de decesare.

semnaturi
Ce scrie în primul alineat? Pe teritoriul cu desinaţie agricolă ce urmează a fi predat NU EXISTĂ investiţii, astfel nu s-a întocmit acordul părţilor pentru valoarea despăgubirilor şi nici nu există valoare rămasă de amortizat! Deci, repetăm ca să înţelegem, ca la şcoală- pe terenul respectiv, nu există investiţii!
Măi, oameni buni, chiar am înnebunit cu toţii? Sau unii, la rândul lor, au luat-o razna, rău de tot! Pentru că fraza următoare cuprinde următoarele informaţii: pe acest teren există sisteme hidrotehnice de irigaţii, desecare, drenaj, diguri de apărare, canale de desecare (!) sistemele hidrotehnice nu fac obiectul prezentului protocol!
Deci, ce să înţelegem noi din documentul pe care îl semnează atâţia oameni importanţi din ADS?

Că se minte, cu neruşinare?! Cum să spui că nu există, după care să spui că există, dar nu ar face obiectul respectiv?! În condiţiile în care TU ŞTII că respectivele investiţii au fost făcute EXACT de firma căreia i s-a luat terenul?! Ei, de aici începe ancheta! A DNA-ului! Dar şi… a noastră!…
Vom reveni, că avem cu ce!