SCANDALUL APIA-AGROFAM HOLDING- ETAPA FINALĂ!1 MILION DE LEI! DUMITRAŞCU- VINE PLATA! CU… LICHIDARE, CU TOT?!…

Şirul nesfârşit de procese generat de abuzurile incalificabile ale unor angajaţi din APIA Călăraşi, în frunte cu Bogdan Dumitraşcu, începe să ajungă la capăt! *Firma care a suferit agresiunea unei instituţii de stat (pe baza unor interese private- aşa cum, de-a lungul timpului, am căutat să demonstrăm) a ajuns la decizii definitive şi irevocabile! *Iar Agrofam Holding îşi vrea banii înapoi! *Dar şi despăgubiri morale, din partea inculpaţilor! *Dumitraşcu şi angajaţii APIA! *1 MILION de lei!… *Asta, la prima plezneală, pentru că urmează şi alte procese!…

EXPLOZIV!
1 MILION DE LEI- 250.00 DE EURO!

Atâta au de plătit angajaţii de la APIA, în solidar, pentru abuzurile făcute! Bogdane, mai dă-le mesaje, pe „feis-buci“ şi spune-le că nu-i adevărat! Vai de mama lor… sunt buni de plată!

UN ŞIR DE ABUZURI, DOVEDIT!
Ceea ce, de-a lungul timpului, ziarul nostru a abordat în cazul gravelor disoluţii evidente între o firmă privată (Agrofam Holding) şi o societate de stat (APIA Călăraşi) a ajuns în punctul în care începem să dovedim că IAR AM AVUT DREPTATE! Adică şirul de abuzuri pe care un angajat de stat le-a făcut împotriva unei firme private, este dovedit! Mai grav decât atât este că o parte dintre angajaţii APIA (care, probabil, au răspuns la ordinele lui Dumitraşcu) sunt târâţi şi ei în acest proces şi vor fi puşi, cu siguranţă, la socoteală! Pentru că Agrofam nu se joacă, adună ban cu ban din pagubele pe care le-a suferit şi cere 1 MILION DE LEI! Adică 250.000 de euro! Adică 10 miliarde de lei vechi! Bani pe care vor trebui să-i dea nu APIA, nu Statul, ci angajaţii APIA Călăraşi, personal! Bogdan Dumitraşcu şi ceilalţi care au fost implicaţi în acest caz! Nu e de joacă, motiv pentru care facem public textul cererii de chemare în judecată pe care Agrofam Holding a trimis-o către Tribunal! Procesul a început- dacă va fi decizie finală, Dumitraşcu, a venit momentul să dai banii!
N.R.Gurile rele zic că nu este aşa de speriat, fiindcă are cine să te ajute- Pasteur, marele savant, îţi va fi alături?!…
Iată textul cererii de chemare în judecată:

CĂTRE
TRIBUNALUL IALOMIŢA
DOMNULE PREŞEDINTE

Subscrisa S.C.AGROFAM UNIREA S.R.L.- în insolvenţă cu sediul în Feteşti, str.Aleea Rozmarin bl.Vila Z 29, et. Parter, ap. 1, jud. Ialomiţa, înregistrata în Registrul Comerţului sub nr.J21/308/2011, Cod fiscal CUI RO 28880649 reprezentată legal prin Rădulescu Didi formulăm,
în contradictoriu cu:
APIA – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI, DUMITRAŞCU BOGDAN DUMITRU STOIAN ELENA, IVANCIU CARMEN SANDI, MARINELA DINULESCU, TUDOR ION şi OANĂ MIRELA,
ce urmează a fi citaţi la Agenţia de Plăti şi Intervenţii pentru Agricultură, Centrul Judeţean Călăraşi, cu sediul în str.Prelungirea Bucureşti nr.26, bl.D3, cod 910125, Călăraşi, jud.Călăraşi,
CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
solicitând obligarea pârâţilor, în solidar, la plata sumei de două milioane roni, reprezentând, un milion daune morale şi un milion daune materiale cauzate societăţii reclamante,
având în vedere următoarele

MOTIVE
I.SCURTĂ PREZENTARE A SITUAŢIEI DE FAPT.

La data de 05.04.2013, subscrisa a înregistrat la APIA- Centrul Judeţean Călăraşi, Cererea de plată nr.8513407 pentru schemele de sprijin pe suprafaţa pentru anul 2013.
2.Prin Decizia 3039930/17.01.2014, pârâţii în calitate de funcţionari cu atribuţii de sopluţionare a Cererii de plată nr.8513407, au dispus excluderea de de la plată a subscrisei, stabilind şi sancţiuni multianuale, datorită nedeclarării suprafeţelor.
Decizia mai sus menţionată a fost semnată de pârâţii Carmen-Sandi Ivanciu, Oană Mirela, Tudor Ion şi aprobată de pârâtul Bogdan Dumitru Dumitraşcu în calitate de Director executiv adjunct.
3.Împotriva aceste Decizii, reclamanta a formulat contestaţie prin care a solicitat revocarea actului administrativ atacat atât în ceea ce poveste neacordarea subvenţiilor cât şi în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor multianuale.
4.Analiza contestaţiei a fost efectuată de pârâţii Marinela Dinulescu, Tudor ion şi Carmen Sandi Ivanciu care au stabilit că suma de plată stabilită în urma depunerii cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2013 şi comunicată reclamantei prin decizia de plata nr.3039330/17.01.2014 a fost corect stabilită, şi drept urmare contestaţia urmează a fi respinsă.
Pârâţii cu atribuţii în analiza contestaţiei depusă de reclamantă au reţinut în considerentele contestaţiei că, prin Cererea unică de plată pe suprafaţă nr.CL 3922/05.04.2013, reclamanta a solicitat sprijin pentru suprafaţa de 1110,69 ha iar suprafaţa determinată pentru plată este de 733,73 ha. Diferenţa calculată între suprafaţa solicitată şi suprafaţa determinată la controlul administrativ pe teren este de 51,38%.
În sprijinul acestei soluţii au fost invocate Regulamentul (CE) nr.1122 din 30.11.2009, Regulamentul (CE) nr.73/2009, Regulamentul 1234/2007 al Consiliului şi Ordinul MADRNR.246/23.04.2008.
5.Împotriva actelor administrative emise de pârâţi prin care au respins Cererea unică de plată, subscrisa a formulat, pe rolul instanţelor de judecată, cerere de chemare în judecată, solicitând în contradictoriu cu APIA Centul Judeţean Călăraşi să constate nulitatea atât a Deciziei nr.3039930/17.01.2014, cât şi a notificării de respingere a contestaţiei şi să emită o decizie de acordare plăţi, cu privire la Cererea de plată nr.8513407/05.04.2013 pentru anul 2013.
6.În urma analizării întregului material probator administrat de subscrisa, instanţa de judecată, respectiv Tribunalul Ialomiţa a pronunţat sentinţa civilă nr.565/14.04.2015, a admis contestaţia, a anulat notificările nr.5709/20.03.2014 şi nr.5506 emise de pârâţi, precum şi Decizia nr.3039930/17.03.2014 aprobată de pârâtul Dumitraşcu Bogdan Dumitru, a obligat pârâta să emită decizie de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă.
II.Motivele care induc la obligarea pârâţilor să plătească reclamantei daune morale şi materiale pentru prejudiciile cauzate prin soluţionarea greşită atât a Cererii de Plată nr.8513407/05.04.2013 cât şi a contestaţiilor formulate prin notificările ce au fost anulate de instanţa de judecata.

1.PRECIZĂRI GENERALE.
1.1.Funcţia publica reprezintă ansamblul atribuţiilor si responsabilităţilor stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome
Activităţile desfăşurate de funcţionarii publici care implică exercitarea
prerogativelor de putere publica, sunt următoarele:
a)punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative;
b)elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice
autorităţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora;
c)elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice, precum şi a documentaţiei necesare executării legilor, în vederea realizării competenţei autorităţii sau instituţiei publice;
d)consilierea, controlul şi auditul public intern;
e)gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;
1.2.Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt: legalitate, imparţialitate şi obiectivitate; transparenţă, eficienţă şi eficacitate, responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale orientare către cetăţean; stabilitate în exercitarea funcţiei publice; subordonare ierarhică

2.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR DERIVÂND DIN DISPOZIŢIILE LEGALE- CULPA PÂRÂŢILOR
Potrivit art.1.349 Cod civil, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.
Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate
prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral
Art. 8 din Legea nr. 554/2004, persoana vătămată într-un drept al său recunoscut de lege, sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumit de răspunsul primit la plângere poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale.
2.1.Pârâţii din prezenta cauză, au calitatea de funcţionari publici şi în această calitate aveau obligaţia, conform principiilor care stau la baza exercitării acestei funcţii, să aplice legea, în soluţionarea cererii de plată, cu imparţialitate responsabilitate.
Dimpotrivă, directorul executiv adjunct în persoana pârâtului Bogdan Dumitru Dumitraşcu, care a „aprobat” Decizia prin care s-a respins cererea şi s-au stabilit sancţiunile multianuale, a ignorat în totalitate susţinerile subscrisei din contestaţia formulată, textele de lege, precum şi menţiunile făcute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia de Plăti şi Intervenţii pentru Agricultură în adresa nr.5906/SCLA/03.11.2013, în conţinutul căreia se preciza expres că „Fermierul S.C.AGROFAM UNIREA SRL, cu toate că a luat la cunoştinţă asupra rezilierii contractului în speţă, acesta are dreptul să beneficieze de subvenţie pentru anul care s-a terminat la 31 august a.c, conform dispoziţiilor OUG nr. 108/2001, întrucât legiuitorul a stabilit acordarea finanţării pentru un an agricol. În acest caz, anul agricol de care facem vorbire a început la 1 septembrie anul trecut şi s-a terminat la 31 august a.c.“
Adresa mai sus menţionată a fost emisă de Direcţia Juridică din cadrul APIA-Bucureşti, în atenţia pârâtei Marinela Dinulescu care avea, la rândul ei, atribuţii în soluţionarea atât a cererii de plată cât si a contestaţiei formulate.
În atare condiţii, atitudinea pârâţilor în soluţionarea cererii de plată depusă de subscrisa precum şi a contestaţieu formulate, este de rea-credinţă din momentul în care Direcţia Juridică din cadrul APIA Central- Bucureşti, lămureşte pe deplin situaţia juridică a subscrisei la momentul depunerii cererii şi faptul că aceasta era îndreptăţită să primească subvenţii pentru campania 2013.

DAUNE MORALE
2.2.Precizăm că, daunele morale solicitate în cuantum de un milion de ron sunt determinate de faptul că, prin dispoziţia de respingerea atât a cererii de sprijin cât şi a contestaţiei formulate, dispoziţie luată de pârâţii din prezenta cauză, am fost privaţi de această sumă, pe o perioadă lungă de timp, fapt ce a condus la :
-imposibilitatea achitării către furnizori a imputurilor respectiv- carburanţi, benzină, motorină, pesticide, c/v arendei datorată arendatorilor;
-refuzul furnizorilor de a mai asigura pentru viitor imputuri necesare societăţii în vederea desfăşurării activităţilor specifice obiectului de activitate.
Ca urmare, prejudiciul moral încercat de reclamantă constă în pierderea încrederii partenerilor de afaceri în a mai desfăşura activităţi comerciale, de temere publică a imposibilităţii onorării contractelor şi a lucrărilor demarate de reclamantă şi pierderea unor suprafeţe de teren arendate.

DAUNE MATERIALE
2.3.În ceea ce priveşte daunele materiale în cuantum de 1.000.000 roni, precizăm că reclamanta avea calitatea de garant în contractul de Credit Revolving nr.6557/16.12.2013 încheiat între S.C. Agricover Credit IFN şi S.C. Agrofam Trading S.R.L., iar prin pierderea sumei în cuantum de 719.760.18 lei sumă precum şi dobânzile şi penalităţile aferente în cuantum de 351.000 roni datorată de APIA- Călăraşi, datorită culpei pârâţilor, am fost în imposibilitate să achităm obligaţiile contractuale în calitatea de garant, motiv pentru care S.C. Agricover S.R,L. în calitate de creditor a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, cerere ce a fost admisă de instanţa de judecată; actualmente reclamanta fiind în insolvenţă.
O altă consecinţă a neachitării în termen a ratelor către Agricover S.R.L. în calitate de creditor iar subscrisa în calitate de debitor, a constat în faptul că au început să curgă penalităţile de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere, consecinţa fiind creşterea soldului de la 4.054 830,85 lei la 6.070.114,55 lei, consecinţă împovărătoare pentru subscrisa.
2.4.Toate susţinerile privind culpa pârâţilor în soluţionarea cererii de plată nr.8513407/05.04.2013 formulată de reclamantă pentru campania anului 2013, sunt dovedite cu înscrisurile depuse la dosar, în principal sentinţa civilă nr.565/14.04.2015 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în dosar nr.962/98/2014, prin care s-a admis contestaţia formulată de subscrisa, s-au anulat notificările nr.5709/20.03.2014 şi nr.5506/17.03.2014 prin care s-a respins contestaţia reclamantei de către pârâţi, precum şi decizia nr.3039930/17.01.2014 de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă prin care reclamanta a fost exclusă de la plata acestora.

DEFINITIVĂ!
Sentinţa civilă pronunţată de Tribunalul Ialomiţa a rămas definitivă prin respingerea recursului declarat de APIA Călăraşi, de Curtea de Apel Bucureşti, prin sentinţa civilă nr.527 la data de 04. 02. 2016, data de la care s-a născut dreptul reclamantei de a solicita despăgubiri conform art. 19 alin. 2 din Legea nr. 554/2004.
În motivarea hotărârii instanţa de judecată retine că în speţă nu a existat un caz de supradeclarare care să justifice excluderea reclamantei de la acordarea plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă şi aplicarea de sancţiuni multianuale, aşa cum au susţinut pârâţii la momentul respingerii cererii de sprijin.
Drept urmare, raportat la cele mai sus menţionate, culpa pârâţilor rezultă din faptul că actul administrativ emis de pârâţii şi anulat definitiv de o instanţă de judecată a produs grave prejudicii morale şi materiale, reclamantei.
Trebuie avut în vedere faptul că instanţa de judecată care a dispus definitiv anularea actului administrativ emis de pârâţi, a avut la bază aceleaşi dispoziţii legale pe care le-au invocat şi pârâţii, deci erau cunoscute, mai ales că la dosar se afla depusă adresa emisă de Direcţia Juridică din cadrul Ministrului Justiţiei care lămurea pe deplin situaţia juridică a subscrisei, aspect ce a fost ignorat de pârâţi.
În concluzie, raportat la cele mai sus menţionate, solicităm admiterea acţiunii, obligarea pârâţilor în solidar la plata sumei de două milioane lei daune morale şi materiale pentru prejudiciul cauzat datorită soluţionării defectuoase a cererii de sprijin pentru campania 2013.
În drept, invocăm incidenţa dispoziţiilor art.8,19 din Legea 554/2004 actualizată, dar chiar şi a dispoziţiilor art.1349, 1357, 1359, 1362 Cod Civil.
Probe: înscrisuri, interogatoriu pârâţilor.
Depunem prezenta în exemplare suficiente pentru comunicare.
DATA: 17.05.2016
S.C. AGROFAM UNIREA
prin administrator special