SCANDALUL „CHIOŞCUL DE LA SPITAL“

„CHIOŞCUL A FOST DESFIINŢAT PRIN „HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ“ A DOMNULUI ILIUŢĂ“
Către Redacţia „JURNALUL DE CĂLĂRAŞI“
Subsemnata Bivolaru Maria, proprietar al fostului chioşc din curtea spitalului care a stat 18 ani „ilegal“ vă pun la dispoziţie „hotărârea judecătorească“ a domnului Iliuţă de desfiinţare a chioşcului şi ultima factură emisă de Spitalul Judeţean de Urgenţă instituţia subordonată Consiliul Judeţean precum şi probabil ENEL ENERGIE care execută debranşări la comanda politica. Menţionez faptul că nu există încă o hotărâre judecătorească definitivă.
Bivolaru Maria

ROMÂNIA
Judeţul Călăraşi
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi
DISPOZIŢIA
privind aprobarea desfiinţării, pe cale administrativă, a imobilelor construcţii amplasate nelegal pe proprietatea publică a judeţului Călăraşi
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi
Având în vedere:
-referatul comun al Direcţiei Economice, Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, Direcţiei de Urbanism şi Direcţiei Tehnice nr. 12100 din 29.08.2016;
-adresele Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 8785/8865/05.07.2016 si nr. 9144/11,07.2016:
-adresa Primăriei Municipiului Călăraşi nr, 36188/05.08.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 11229/11.08.2016;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 101/29.07.2015 privind privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie „Amenajări exterioare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi”, Faza-Documentaţie Avizare Lucrări de Intervenţie;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi, cu modificările şi completările ulterioare,
-prevederile art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
-prevederile Leg» nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 136 din Constituţia României;
-prevederile art. 104 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1 Se aprobă desfiinţarea, pe cale administrativă, a imobilului construcţie amplasat nelegal pe terenul situat în municipiul Călăraşi, str. Eroilor, nr. 1, jud. Călăraşi, proprietatea publică a judeţului Călăraşi, de către societatea Deya Prod SRL.
Art.2 Se constituie comisia de coordonare a acţiunilor de desfiinţare, pe cale administrativă, a imobilului construcţie provizorie, amplasat nelegal pe proprietatea publică a judeţului Călăraşi de către societatea Deya Prod SRL, în următoarea componenţă
1. Dinu Romeo- Şef Birou Patrimoniu din cadrul Direcţiei Economice – Preşedinte;
2.Boboc Cristina-Iuliana- consilier – Birou Patrimoniu din cadrul Direcţiei Economice – Membru;
3.Dumitru Florina- consilier – Birou Patrimoniu din cadrul Direcţiei Economice -Membru;
4.Tudorache Viorel- referent – Serviciul Administrativ din cadrul Direcţiei Economice – Membru;
5.Mănescu Florin- consilier în cadrul Direcţiei Economice – Membru;
Art. 3 Comisia va coordona acţiunea de desfiinţare a construcţiei prevăzute la art. 1, va proceda la supravegherea acţiunilor de desfiinţare a construcţiei, va inventaria şi lua materialele rezultate în urma desfiinţării construcţiei, iar rezultatul va fi consemnat într-un proces verbal.
Art. 4 (1) Operaţiunea de desfiinţare şi transportul materialelor rezultate se vor realiza cu o firmă prestatoare de servicii specializată în domeniu.
(2)Cheltuielile ocazionate cu desfiinţarea, pe cale administrativă, a imobilului construcţie prevăzut la art. 1, vor fi suportate din bugetul judeţului Călăraşi urmând a fi recuperate de la Societatea Deya Prod S.R.L
(3)Primirea, depozitarea şi gestionarea materialelor rezultate în urma acţiunii de desfiinţare a construcţiei va fi asigurată de Serviciul Administrativ din cadrul Direcţiei Economice.
(4)Securitatea desfăşurării acţiunii de desfiinţare a construcţiei amplasate nelegal pe proprietatea publică a judeţului Călăraşi va fi asigurată de agenţii forţei publice.
Art.5 Comisia desemnată la art. 2 şi Serviciul Administrativ din cadrul Direcţiei Economice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Secretarul Judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor interesaţi.
Preşedinte, Ec. Vasile ILIUŢĂ
Secretarul Judeţului, Dumitru TUDONE

Către, DEYA PROD S.R.L.
Spre ştiinţă, SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CĂLĂRAŞI
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Mun. Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, jud. Călăraşi, CUI 4294030, reprezentat de Preşedinte- ec. Vasile lliuţă,
Având în vedere că prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 253/30.08.2016 s-a dispus desfiinţarea, pe cale administrativă, a imobilului construcţie amplasată nelegal pe terenul în suprafaţa de 33,77 m.p. situat în partea de N-V a terenului intravilan din mun. Călăraşi, str. Eroilor nr. 1-3, jud. Călăraşi, ce aparţine domeniului public al Judeţului Călăraşi,proprietate publică a judeţului Călăraşi,
Prin prezenta vă somăm ca, până în data de 02 septembrie 2016, ora 08.00, să eliberaţi suprafaţa de teren pe care o ocupaţi în mod nelegal, ce aparţine domeniului public al Judeţului Călăraşi.
în caz contrar, vom da eficienţă Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 253/30.08.2016, urmând ca, la expirarea termenului nominalizat mai sus, să întreprindem toate acţiunile necesare în vederea desfiinţării construcţiei amplasate nelegal, în această situaţie toate cheltuielile ocazionate de aceste demersuri fiind suportate integral din bugetul Judeţului Călăraşi, urmând a fi recuperate de la Societatea Deya Prod SRL.
Preşedinte, Ec. Vasile ILIUŢĂ
Secretarul Judeţului, Dumitru TUDONE

VASILE ILIUŢĂ: „LEGEA 215 PREVEDE DESFIINŢAREA CONSTRUCŢIILOR ILEGALE!“
Contactat de redacţia noastră, preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, ne-a declarat: „Toată lumea încearcă să se acopere prin hotărâri judecătoreşti. Dar Legea 215 are prevederi clare, privind construcţiile pe domeniul public al judeţului sau localităţilor: conform Legii 215- prin dispoziţia primarului sau a preşedintelui Consiliului Judeţean se poate desfiinţa orice construcţie ilegală! Eu, la acest moment, conform Legii 215, am aplicat prevederile legii! La venirea mea la conducerea Consiliului Judeţean ca preşedinte, deja dosarul era în instanţă şi nu am mai putut să aplic Legea 215 prin dispoziţia preşedintelui şi am aşteptat finalitatea procesului care ne-a dat dreptul să demolăm acel chioşc de pe domeniul public! S-a mers pe cale judecătorească de desfiinţare a acelui chioşc! Există o hotărâre judecătorească de desfiinţare a acelui chioşc pe care v-o pun la dispoziţie!“

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI
Sentinţa civilă Nr.353/2016
Şedinţa Camerei de Consiliu de la 27 Iulie 2016
Completul compus din:
PREŞEDINTE Silviana Camelia Călin
Grefier Ionica Istrate
Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CĂLĂRAŞI şi pe pârâta SC DEYA PROD SRL, având ca obiect evacuare.
Faţă de considerentele mai sus menţionate, instanţa constată deci că cererea reclamantului este întemeiată, astfel că va dispune evacuarea pârâtei de pe suprafaţa de 33,77 mp amplasată în partea de N-V a terenului intravilan situat în mun. Călăraşi, str. Eroilor, nr.1-3, jud. Călăraşi.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
Admite acţiunea formulată de reclamantul Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. Eroilor, nr. 1-3, jud. Călăraşi, cont RO 91TREZ 201 21F335000XXXX, CUI 3233078, împotriva pârâtei SC DEYA PROD SRL, cu sediul în Călăraşi, str. Eroilor, nr. 7, jud. Călăraşi, înregistrată CUI 24467772.
Dispune evacuarea pârâtei de pe suprafaţa de 33,77 mp amplasată în partea de N-V a terenului intravilan situat în mun. Călăraşi, str. Eroilor, nr. 1-3 , jud. Călăraşi. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Executorie.
Cu apel în 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Călăraşi. Pronunţată în şedinţa publică azi, 27.07.2016.
PREŞEDINTE
CĂLIN SILVIANA CAMELIA
Grefier
Istrate Ionica

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI
Dosar nr. 3689/202/2016
ÎNCHEIERE
Şedinţa Camerei de Consiliu de la 17 August 2016
Completul compus din;
PREŞEDINTE Silviana Camelia Călin
Grefier Viorica Lică
Pe rol judecarea cererii de completare dispozitivului sentinţei civile nr..353/27.074.2016, formulată de reclamantul SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CĂLĂRAŞI în cauza privind pe pârâta SC DEYA PROD SRL, având ca obiect evacuare.
La apelul nominal făcut în şedinţa Camerei de Consiliu s-a prezentat avocat Stan Cătălin pentru pârâtă, în baza împuternicirii avocaţiale, seria CL nr.034064/01.07.2016 fila 58 dosar, lipsă fiind reclamantul.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care :
Instanţa pune în discuţie cererea de completare a hotărârii dată în cauză , prin care se solicită a se pronunţa asupra excepţiei lipsei procesuale active, invocată de pârâta S.C. DEYA PROD SRL.
Av. Stan Cătălin pentru pârâtă, având cuvântul, solicită respingerea cererii formulată de pârâtă, având în vedere faptul că din conţinutul hotărârii fila 5 alin.2, rezultă că instanţa s-a pronunţat asupra excepţiei, fiind analizată în considerentele hotărârii. în mod expres , având în vedere cele exprimate anterior, solicită a se respinge excepţia invocate ca nefondată. Fără cheltuieli de judecată.
INSTANŢA
Asupra cererii formulate de reclamant constată următoarele:
Prin cererea de chemare în judecată reclamantul Spitalul Judeţean de urgenţă Călăraşi a solicitat să se dispună evacuarea de urgenţă de pe suprafaţa de 33,77 mp teren, situat în partea de N-V în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, str. Eroilor nr. 1, denumit în continuare „terenul”, pe care aceasta o ocupă în mod ilegal şi abuziv.
Prin întâmpinarea depusă la data de 05.07.2016 la dosarul cauzei, pârâta a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamant ca neîntemeiată pe fondul cauzei şi a invocat în apărare excepţia lipsei calităţii procesuale active a acestuia, motivat de faptul că nu reclamantul nu este proprietarul suprafeţei de teren de pe care solicită a se dispune evacuarea, ci UAT mun. Călăraşi.
în considerentele hotărârii pronunţate în cauză, de la alin. 12 al filei 5 până la alin. 2 al filei 6, instanţa a analizat această excepţie, pe care a apreciat-o ca fiind neîntemeiată, însă în cuprinsul dispozitivului hotărârii, nu se regăseşte dispoziţia instanţei în acest sens,
Astfel, în conformitate cu art. 425 alin. 1 lit. c C.p.c. prin care se arată imperativ că dispozitivul hotărârii cuprinde soluţia dată tuturor cererilor părţilor, invocarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active şi concluziile de admitere a acesteia constituind o astfel de cerere, instanţa apreciază că cererea reclamantului este întemeiată şi pe cale de consecinţă va completa dispozitivul cu soluţia dată excepţiei lipsei calităţii procesuale active invocată de. pârâtă, în sensul că aceasta va fi respinsă, fiind neîntemeiată.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE
Admite cererea de completare a Sentinţei civile 353/27.07.2016 pronunţată în dosarul nr. 3689/202/2016 al Judecătoriei Călăraşi.
Dispune completarea hotărârii în sensul că anterior primului alineat al dispozitivului se va introduce un nou alineat cu următorul conţinut:
„Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi invocată de pârâta SC DEYA PROD SRL.”
Cu apel în 5 zile de la pronunţare.
Cererea de apel se depune la Judecătoria Călăraşi.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 17.08.2016.
PREŞEDINTE, Silviana Camelia Călin
Grefier, Viorica Lică